Penkios Juozapo Vardo psalmės


Iš pirmų psalmių raidžių išeina lotyniška Juozapo Vardo transkripcija - JOSEPH - tariama Josep)

Prg.: Juozapas - vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi - Mesiju, 100 psalmė.

Jūs visos šalys džiaugsmingai klegėkite
Linksmi tarnaukite VIEŠPAČIUI,

Artinkitės prie jo su džiugia giesme.

Žinokite, kad VIEŠPATS yra Dievas.

Jis mus sukūrė, - mes esame jo,

-mes esame jo tauta, - jo kaimenės avys.

Dėkodami ženkite pro jo vartus, į jo kiemus su šlovės giesme.

Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą,

nes VIEŠPATS yra geras, -jo meilė amžina
ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas.


Prg.: Juozapas - vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi - Mesiju.


Prg.: Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. (Psalmė 47).

O, Jūs visos tautos, plokite iš džiaugsmo,
Šlovinkite Dievą džiaugsmo valiavimais!
Juk VIEŠPATS, Aukščiausiasis, šiurpą pagarbų kelia,
didis visos žemės karalius.
Tautas mums pavaldžias jis padarė,
gentis padėjo mums po kojų.
Paveldą mums jis išrinko, -
pasididžiavimą savo tautos, kurią jis myli.
Dievas žengia, lydimas džiaugsmo šauksmų,
VIEŠPATS, lydimas ragų gaudesio.
Giedokite šlovės giesmes Dievui,
giedokite šlovės giesmes!
Giedokite šlovės giesmes mūsų Karaliui,
giedokite šlovės giesmes!
Juk Dievas yra visos žemės karalius, -
giedokite jam šlovės himną!
Dievas viešpatauja visoms tautoms;

Dievas sėdi savo šventajame soste.

Tautų didžiūnai renkasi su tauta Dievo, kurį Abraomas garbino.

Juk žemės skydai priklauso Dievui,

-jis yra didžiai iškilus.

Prg.: Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.


Prg.: Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti Marijai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. (Psalmė 129).

Spaudžiamas priešų nuo pat jaunystės,
nūn tesako Izraelis, -
buvau labai priešų puolamas nuo pat jaunystės,
bet jie manęs nenugalėjo.
Lyg artojai jie arė man nugarą,
arimais ją pavertė.
Teisus yra VIEŠPATS, -
jis sutraukė nedorėlių virves.
Tepasitraukia sugėdinti visi,
kas nekenčia Ziono.
Tebūna jie lyg stogų žolė,
kuri nuvysta anksčiau, negu užauga.
Pjovėjas jos nesurenka nė saujos,
nė pėdų rišėjas neturi ko neštis.
Tenesako praeiviai:

"VIEŠPATIES palaiminimas jums!

Laiminame jus VIEŠPATIES vardu!"

Prg.: Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti Marijai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.

Prg.: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. (Psalmė 81).


Eikime, džiaugsmingai giedokime Dievui, musų gynėjui,
šaukite iš džiaugsmo Jokūbo Dievui!
Užveskite giesmę ir muškite būgnelius su žvangučiais,
pritarkite švelniai lyromis ir arfomis.
Pūskite ragą, kai jaunatis, kai pilnatis, -
mūsų šventės dieną.
Juk tai įstatas Izraeliui,
Jokūbo Dievo įsakas.
Jis davė jį Juozapo giminei,

jai išėjus iš Egipto žemės.

Girdžiu balsą, kurio nepažinojau:

"Nuėmiau naštą nuo tavo pečių,

tavo rankas išlaisvinau nuo pintinės.

Varge šaukeisi manęs, ir išgelbėjau tave;

nematomas atsakiau tau griaustiniu;

mėginau tave prie Meribos šaltinių.

Klausykis, mano tauta, įspėju tave!

O Izraeli, kad tu manęs paklausytum!

Neturėsi jokio kito dievo,

prieš svetimą dievą kniūbsčia nepulsi!

Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės.

Atverk plačiai savo burną, aš ją pripildysiu".

"Bet mano tauta nenorėjo manęs klausyti;

Izraelis nenorėjo man paklusti.

Užtat leidau jiems sekti savo užkietėjusią širdį

ir elgtis pagal savo užmačias.

O, kad mano tauta manęs klausytų,

kad Izraelis eitų mano keliais!

Tučtuojau nugalėčiau jų priešus,

prieš jų engėjus kaskart ranką pakeičiau.

Tie, kurie nekenčia VIEŠPATIES, gūšis iš baimės, -jų žūtis bus amžina.

Bet tave maitinčiau geriausiais kviečiais

ir uolų medumi tave džiuginčiau".

Prg.: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.

Prg.: Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. (Psalmė 87).


Pastatytas ant šventojo kalno Jo įkurtasis miestas
VIEŠPATS Ziono vartus myli labiau,
negu visas kitas Jokūbo žemės buveines.
Klausykis, Dievo mieste, nuostabiųjų dalykų,
kuriuos jis apie tave sako:
"Tarp tų, kurie mane pripažįsta,
įrašysiu Rahabą ir Babiloną;
ir Filistijos, ir Tyro bei Kušo žmones
skaičiuosiu tarp Jeruzalės gyventojų".
Bet apie Zioną bus sakoma:
"Visos tautos gimė jame,
nes pats Aukščiausiasis jį įkūrė".
VIEŠPATS įrašys tautų sąraše:
"Ta yra ten gimusi".
Ir visi, šokdami iškilmių šokį, giedos:
"Tavyje yra mano šaknys".


Prg.: Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.


Kreipinys: Garbingasis Juozapas yra Gelbėtojas varguose
ir Gynėjas visų, kurie pamaldžiai šaukiasi Jo Vardo.


K Tebūnie garbinamas Juozapo Vardas

A Dabar ir per amžius.

Melskimės. O Dieve, nuostabus savo šventuosiuose ir dar labiau nuostabesnis garbingajame Juozape, kurį paskyrei savo šeimynos maitintoju ir visų turtų valdytoju; leisk mums, pamaldžiai garbinantiems Jo šventąjį Vardą žemėje, dėl Jo nuopelnų ir maldų, laimėti amžinąjį Išganymą. Prašome...Leista kalbėti: Pijus VII, 1809 m. birželio 26 d.

Komentarai