33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Pirma diena

 

Pirmoji diena – JĖZUS MARIJA JUOZAPAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju (Mt 1, 16)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Visi krikščionys priklauso šventajam Juozapui, nes jam priklauso Jėzus ir Marija. Džiūgaukite, praktikuojantieji pamaldumą šventajam Juozapui, nes rojus jums arti – į jį vedančios kopėčios turi tik tris skersinius: Jėzus, Marija, Juozapas. Štai kaip tomis kopėčiomis kylama ir leidžiamasi: lipant jūsų prašymai sudedami į šv. Juozapo rankas, Juozapas juos perduoda Marijai, o Marija – Jėzui. Leidžiantis žemyn, Jėzus suteikiamas malones perduoda Marijai, Marija Juozapui. Jėzus nieko neatsako Marijai, nes yra jos sūnus. Marija kaip motina iš jo gauna viską, ko prašo, o Juozapas viską gali kaip teisusis, kaip sužadėtinis ir kaip tėvas.

Leonardas iš Port Mauricijaus

 

MĄSTYMAS

Dangiškosios Trejybės atspindys žemėje – Šventoji Nazareto Šeima: Jėzus, Marija, Juozapas. Ši žemiškoji Trejybė yra nepertraukiamai suvienyta tarpusavio meilės ir atsidavimo ryšiais. Juozapo misija yra nepakeičiama ir nepamainoma. Jis buvo Tėvo ikona vaikeliui Jėzui. Jis toks yra ir mums. Kaip tikras ir mylintis tėvas, šventasis Juozapas yra pasiruošęs mus globoti, ginti ir vesti pas Jėzų. Pradėdami 33 dienų rekolekcijas su šventuoju Juozapu, prašykime Šventosios Dvasios apšvietimo, kad išmoktume kaip Juozapas klausyti ir paklusti.

 

PASIAUKOJIMAS

Atmink, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, meilusis mano Globėjau, šventasis Juozapai, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupinas, ir aš skubu prie tavęs ir visiškai tau save pavedu. Meldžiu tave, kuris buvai laikomas Išganytojo tėvu, nepaniekink mano žodžių, bet maloningai išklausyk. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai