MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - IX diena


DIEVO ŽODIS

Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. (Lk 4, 5)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Nuvykęs į Betliejų gyventojų surašymui, paklusdamas teisėtai valdžiai, Juozapas atliko svarbią ir reikšmingą pareigą. Į imperijos žmonių sąrašą oficialiai įrašė „Jėzaus, Juozapo iš Nazareto sūnaus“, vardą. Toks įrašymas aiškiai rodo, jog Jėzus priklauso žmonijai kaip žmogus tarp žmonių, šio pasaulio pilietis, pavaldus civiliniams įstatymams bei institucijoms, o kartu ir „pasaulio Išganytojas“. Origenas gerai aprašo šio reikšmingo istorinio fakto teologinę prasmę: „Kadangi pirmasis visos žemės surašymas vyko prie ciesoriaus Augusto, o tarp kitų žmonių ir Juozapas vyko užsirašyti su Marija, savo žmona, kuri buvo nėščia, ir kadangi Jėzus gimė anksčiau negu baigėsi surašymas, tas faktas, jog į visos žemės aprašymą turėjo būti įrašytas ir Kristus, tam, kuris atidžiai apie tai mąsto, atrodo tikra paslaptis. Taigi su visais įregistruotas, visus galėjo pašventinti, su visa žeme įrašytas į sąrašą, žemei paaukojo savo bendrystę ir po šio aprašymo visus žemės gyventojus įrašė į gyvųjų knygą, kad tie, kurie jį įtikėjo, vėliau būtų įrašyti danguje su šventaisiais to, kuriam garbė ir viešpatavimas per amžius. Amen“
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šventasis Juozapai, tu buvai išrinktas Jėzaus maitintoju ir labai rūpestingai globojai tau pavestą dieviškąjį vaikelį. Vardan tos tėviškos meilės, kuria mylėjai Jėzų, būk tėvas ir mums; išmelsk, kad eitume tavo pėdomis, sektume tavo šventu nuolankumu, su meile priimtume iš Dievo rankų vargus bei pažeminimus ir viską panaudotume jo tarnybai. R. Amen.

Komentarai