33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Trečia diena

 

Trečioji diena – ŠVENTOSIOS DVASIOS SUŽADĖTINĖS SUŽADĖTINIS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Jėzaus motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. (plg. Mt 1, 18)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Juozapas mus mokina, kad įmanoma mylėti nesisavinant. Kontempliuodami Juozapą, visi vyrai bei moterys gali, Dievo malonei padedant, pasiekti jų emocinių žaizdų išgydymą, jeigu tik priims Dievo planą, kuris pradėjo juos vesti prie Jo, kaip ir Juozapas, kuris įžengė į Atpirkimo darbą per Mariją.

Benediktas XVI

 

MĄSTYMAS

Juozapo ir Marijos Sužadėtuvių tikslas, atskleidžiamas tuomet, kai Šventoji Dvasia nužengia ant Mergelės ir šioji tampa Gyvojo Dievo Šventove, - Naujosios Sandoros Skrynia. Juozapo ir Marijos santuoka yra būdas, kuriuo Dievas įžengia į žmonių pasaulį. Marija, Šventosios Dvasios Sužadėtinė, gauna misiją tapti Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja. Šventasis Juozapas yra kviečiamas tapti Jos Pagalbininku ir dangiškojo Tėvo atspindžiu tam, kuris bus vadinamas jo sūnumi.

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis šventasis Juozapai! Tu buvai Dievo išrinktas Jėzaus globėju, tyriausiu nepaliestos Mergelės Marijos sužadėtiniu ir šventosios Šeimos galva. Kristaus įpėdinio tu buvai paskelbtas Viešpaties įsteigtos Bažnyčios dangiškuoju Globėju ir Gynėju. Su didžiausiu pasitikėjimu šiandien meldžiu tave: uoliai gink visą kovojančią Bažnyčią! Savo tėviška meile ypač globok Šventąjį Tėvą, visus vyskupus ir kunigus, esančius vienybėje su šventuoju Petro Sostu. Būk sargas visų, kurie šiais sunkiais ir vargingais laikais dirba sielų gelbėjimo darbą. Duok, kad visos žemės tautos noriai paklustų Bažnyčiai, kuri yra visiems būtina išganymui. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai