MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXXI diena


DIEVO ŽODIS

Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam: „Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus (Jn 1, 45)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Teisusis vyras, kuriame buvo sukauptas visas Senosios Sandoros paveldas, yra įvestas ir į naujos, amžinos Sandoros Jėzuje Kristuje „pradžią“. Tegu jis nurodo tos išganingosios Sandoros kelius prie artėjančio tūkstantmečio slenksčio, tūkstantmečio, kuriame turi išlikti ir toliau bręsti laikų pilnatvė“, neapsakomos Žodžio įsikūnijimo paslapties savybė. Tegu Šventajam Juozapui užtariant, Bažnyčią, pasaulį ir kiekvieną iš mūsų laimina Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Atmink, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, meilusis mano Globėjau, šventasis Juozapai, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupinas, ir aš skubu prie tavęs ir visiškai tau save pavedu. Meldžiu tave, kuris buvai laikomas Išganytojo tėvu, nepaniekink mano žodžių, bet maloningai išklausyk. Amen.

Komentarai