33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Antra diena

 

Antroji diena – DIEVO GIMDYTOJOS SUŽADĖTINIS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. (Lk 1, 26-27)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Marija ir Juozapas buvo vienos širdies bei sielos, jie buvo viena mąstydami, viena trokšdami, kiekvienas iš jų buvo kito antroji pusė, nes Dievo Motina ir jis, jei galima taip tarti, buvo vienas asmuo. Marijos Širdis su Juozapo ir Juozapo Širdis su Marijos, kas galėtų įsivaizduoti artimesnę bendrystę, tokią didelę malonę.

Šv. Bernardinas Sienietis

 

MĄSTYMAS

Teisusis Juozapas, Dievo Apvaizdos sprendimu buvo numatytas kaip Mergelės Marijos Sužadėtinis, Bičiulis, Sargas ir Padėjėjas. Juozapo ir Marijos skaisčioji meilė turėjo išgydyti pirmosios poros, Adomo ir Ievos santykius, kuriuos iškreipė gimtoji nuodėmė ir kuriuos atkartoja visi sutuoktiniai. Juozapo ir Marijos meilė buvo apvalyta nuo noro valdyti, savintis, turėti. Jų meilė buvo vienas kito dovanojimasis ir tarnystė vienas kitam.

 

PASIAUKOJIMAS

Prisimink mus, šventasis Juozapai, ir savo malda užtark pas savo globotinį Sūnų. Padaryk, kad mums maloninga būtų ir Švenčiausioji Mergelė, tavo Sužadėtinė, Motina tojo, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per nesibaigiančius amžių amžius. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai

Rašyti komentarą