33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dešimta diena

 

Dešimtoji diena – PIRMASIS KRISTAUS GARBINTOJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. (Lk 2, 6-7)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kaip saugotojas paslapties, „nuo amžių paslėptos Dieve“ ir „laikų pilnatvei atėjus“ pradėjusios jo akyse realizuotis, Juozapas kartu su Marija Betliejaus naktį yra Dievo Sūnaus atėjimo į šį pasaulį privilegijuotas liudininkas. Juozapas buvo liudininkas žmogaus gimimo žeminančiomis aplinkybėmis, to pirmojo pranešimo apie „apiplėšimą“, kurį Kristus laisvai prisiėmė dėl nuodėmių atleidimo.

Šv. Jonas Paulius II

 

MĄSTYMAS

Kadangi Betliejus buvo pilnas atvykusių užsirašyti, Juozapas ir Marija nerado tinkamos vietos, kur galėtų pailsėti ir pasiruošti gimdymui, todėl prisiglaudė už miestelio esančiose olose, skirtose gyvuliams saugoti. Juozapas skaudžiai išgyveno tai, jog gimsiančiam Mesijui neatsirado vietos žmonių tarpe. „Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė“ (Jn 1,11), vėliau rašys evangelistas Jonas. Tačiau Juozapo liūdesį pakeitė neapsakomas džiaugsmas, kuomet jis ant rankų paėmė gimusį vaikelį ir tėviškos meilės kupina širdimi jį pagarbino. Teisiajam Juozapui teko neapsakoma malonė, - pirmajam iš visų žmonių išvysti Dievą tapusį žmogumi. Ne tik išvysti, bet apkabinti jį, bučiuoti ir sūpuoti. Tas, per kurį atsirado pasaulis, Tas, nuo kurio balso dreba angelai ir archangelai, Tas, prieš kurį serafimai užsidengia sparnais veidus, - ramiai snaudžia Juozapo glėbyje.

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis šventasis Juozapai, laimingasis Patriarche! Tu buvai išrinktas įsikūnijusio Žodžio Globėju. Tavo liūdesys matant, kokiame skurde gimė Kūdikėlis Jėzus, greitai virto dangišku džiaugsmu, kai išgirdai angelų giesmę ir išvydai tos šlovingos nakties didybę. Dėl šio liūdnumo ir šio džiaugsmo išmelsk mums malonę, kad ir mes po mūsų žemiškos kelionės išgirstume angelų giedojimą ir galėtume regėti dangaus šlovę. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai