33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Septinta diena

 

Septintoji diena – ATSIDAVĘS MARIJOS VYRAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. (Mt 1, 24)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Juozapas priėmė Mariją nekeldamas išankstinių sąlygų. Jis pasitiki angelo žodžiais. „Dėl savo širdies kilnumo, jis pajungia meilei tai, ko išmoko iš Įstatymo. Šiandienos pasaulyje, kuriame moterų atžvilgiu akivaizdžiai vykdoma psichologinė, žodinė ir fizinė prievarta, Juozapas pasirodo kaip pagarbus ir jautrus vyras, kuris, nors neturėdamas visos informacijos, apsisprendžia už Marijos reputaciją, kilnumą ir gyvenimą. Abejojant, kaip geriau pasielgti, Dievas jam padėjo pasirinkti nušviesdamas jo sprendimą“

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Išgirdęs Angelo žodžius, Teisusis Juozapas negaišuodamas juos įvykdo, atmesdamas savo planus ir norus, su džiaugsmu priima Dievo planus ir norus. Jis parsiveda Mariją į savo namus, - taip žmonių akyse paliudydamas jog šioji yra jo žmona. Juozapas padaro tai, ką vėliau atliks mylimasis mokinys, - „Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.“ (Jn 19, 27) Parsivesti Mariją pas save, reiškia atiduoti savo gyvenimą į Jos mylinčias rankas, patikėti visą save Jos išmintingam vadovavimui. Juozapas yra ne tik Marijos vyras, bet ir pirmasis Jos garbintojas ir pirmasis pašventęs save Jai.

 

PASIAUKOJIMAS

Garbingasis šventasis Juozapai! Tu esi amžinoje tėvynėje, ramybės uoste, o mes, tavo globotiniai, dar tebevargstame tremtyje. Kadaise išgelbėjęs Vaikelį iš Erodo rankų, gelbėk dabar ir mus. Gink mus nuo visokių piktojo kėslų ir vesk ten, kur garbingas ir laimingas esi su Kristumi ir Marija. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai