33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Šešta diena

 

Šeštoji diena – JĖZAUS VARDO APAŠTALAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių

(Mt 1, 21)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Pasiuntinys kreipėsi į Juozapą kaip į „Marijos vyrą“, į tą, kuris, laikui atėjus, turės duoti vardą Sūnui, gimsiančiam iš jo sužadėtinės, Mergelės iš Nazareto. Taigi kreipiasi į Juozapą, pavesdamas jam Marijos Sūnaus žemiškojo tėvo pareigas.

Šv. Jonas Paulius II

 

MĄSTYMAS

Angelas atskleidžia Juozapui išganymo planą, - Jo Sužadėtinė pagimdys Mesiją, atpirks žmonijos nuodėmes. Juozapo užduotis – apreikšti pasauliui Įsikūnijusio Žodžio Vardą. Biblinėje sampratoje, žinoti kieno nors vardą, - tai turėti santykį su tuo asmeniu. Juozapas suteikdamas vardą, ne vien prisiima tėvo pareigas (nes tai ir buvo viena iš tėvo pareigų), tačiau dar daugiau, - jis pirmasis visiems paskelbia koks bus Išgelbėtojo Vardas. Kaip Mozė apreiškė savo gentainiams Dievo Vardą, taip ir Juozapas apreiškia mums Žodžio tapusio kūnu Vardą.

MALDA

Viskas Jėzui, viskas per Mariją, viskas pagal tavo pavyzdį, patriarche Juozapai! Tebūna tai mano šūkis gyvenime ir mirties valandą. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai