33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Aštuoniolikta diena

 Aštuonioliktoji diena – TREMTINIŲ UŽUOVĖJA

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų. (Mt 2, 15)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Evangelija nepateikia jokių žinių, kaip ilgai Marija su Juozapu ir Vaiku liko Egipte. Tačiau tikrai jiems reikėjo valgyti, rasti namus, darbą. Nereikia daug vaizduotės, kad galėtume užpildyti tai, ką Evangelija šia tema nutyli. Šventoji Šeima turėjo dorotis su konkrečiomis problemomis kaip ir visos kitos šeimos, kaip daugelis mūsų brolių ir seserų migrantų, kurie ir šiandien verčiami nelaimių ir bado stato pavojun savo gyvybę. Šia prasme tikiu, kad šventasis Juozapas iš tikrųjų yra ypatingas globėjas visų žmonių, kurie turi palikti savo kraštą dėl karo, neapykantos, persekiojimo ir skurdo.

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Šventoji Šeima patyrė tremtinių dalią, gyvendami svetimame krašte, pilname pagonių stabų ir dvasinės tamsos. Atskirti nuo gimtojo krašto, jie išgyveno liūdesį ir ilgesį, - tačiau jų paguoda buvo tarpusavio meilė bei vienybė. Ir čia, Egipte, Juozapas turėjo pasirūpinti Jėzaus ir Marijos išlaikymu. Leisdamas vienodas dienas tremtyje, Juozapas budėjo širdyje laukdamas Dievo ženklo, kada jau bus saugu sugrįžti į namus. Šventosios Šeimos gyvenimas tremtyje simbolizuoja krikščionio gyvenimą žemėje. Nors gyvename pasaulyje, tačiau žinome, kad mūsų tikrieji namai yra Danguje, kurių ilgimės ir kantriai laukiame.

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis šventasis Juozapai, rūpestingas įsikūnijusio Dievo Sūnaus gynėjau! Kiek daug rūpesčių tau kainavo Aukščiausiojo Sūnaus sergėjimas ir išlaikymas, ypač kai teko bėgti į Egiptą! Bet kokia didelė buvo ir tavo laimė gyventi šalia paties Dievo ir regėti griūvant egiptiečių stabus! Dėl šių rūpesčių ir šios laimės išmelsk ir mums malonę, kad vengtume visų progų nusidėti, kad vytume šalin piktąjį priešą ir iš mūsų širdies pašalintume visus stabus – visokį prisirišimą prie žemiškų dalykų. Mes norime pasišvęsti Jėzaus ir Marijos tarnybai, gyventi vien jų garbei ir jų globoje palaimingai numirti.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai