MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - III dienaDIEVO ŽODIS

Jėzaus motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. (plg. Mt 1, 18)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Tvirtinimas, kad po sutuoktuvių su Juozapu Marija „Šventosios Dvasios veikimu tapo nėščia“, atitinka visą apreiškimo turinį ir ypač paskutinius Marijos ištartus žodžius: „tebūna man, kaip tu pasakei“. Pagal aiškų Dievo planą Marija, slenkant dienoms ir savaitėms, pasirodo žmonėms ir Juozapui „nėščia“, ta, kuri turi gimdyti ir nešioja savyje motinystės paslaptį.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šlovingasis šventasis Juozapai! Tu buvai Dievo išrinktas Jėzaus globėju, tyriausiu nepaliestos Mergelės Marijos sužadėtiniu ir šventosios Šeimos galva. Kristaus įpėdinio tu buvai paskelbtas Viešpaties įsteigtos Bažnyčios dangiškuoju Globėju ir Gynėju. Su didžiausiu pasitikėjimu šiandien meldžiu tave: uoliai gink visą kovojančią Bažnyčią! Savo tėviška meile ypač globok Šventąjį Tėvą, visus vyskupus ir kunigus, esančius vienybėje su šventuoju Petro Sostu. Būk sargas visų, kurie šiais sunkiais ir vargingais laikais dirba sielų gelbėjimo darbą. Duok, kad visos žemės tautos noriai paklustų Bažnyčiai, kuri yra visiems būtina išganymui. Amen.

Komentarai