MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XII diena


DIEVO ŽODIS

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. (Lk 2, 21)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kadangi sūnaus apipjaustymas buvo pirmoji religinė tėvo pareiga, Juozapas šiuo ritualu vykdo savo teisę-pareigą Jėzui. Įsitikinimas, kad Senojo Testamento apeigos yra tikrovės šešėlis, atskleidžia, kodėl Jėzus jų nevengia. Kaip kitos apeigos, taip ir apipjaustymas, yra Jėzaus „atbaigtas“. Dievo sandora su Abraomu, kurios ženklas apipjaustymas, per Jėzų pasiekė savo tikslą, galutinį veiksmingumą ir buvo tobulai įvykdyta, nes Jėzus yra visų senovinių pažadų „taip“. Kūdikį apipjaustant, Juozapas davė jam ir vardą – Jėzus. Tai vienintelis vardas, kuriuo galime būti išgelbėti; „apreiškimo“ Juozapui metu buvo apreikšta šio vardo prasmė: jam „tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Duodamas vardą, Juozapas patvirtina savo tėvystės teisėtumą ir, ištardamas šį vardą, paskelbia Išganytojo misiją.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šlovingasis šventasis Juozapai, tu noriai paklusai Viešpaties Įstatymui. Tave liūdino tas Brangiausiasis Kraujas, kurį mūsų Atpirkėjas, būdamas kūdikiu, praliejo apipjaustant, bet Jėzaus Vardas tau suteikė paguodą ir pripildė tave džiaugsmo. Dėl šio nuliūdimo ir šio džiaugsmo suteik mums malonę, kad šiame gyvenime liktume nesusitepę jokia nuodėme ir ateity laimingi iškvėptume savo sielą su švenčiausiuoju Jėzaus Vardu lūpose ir širdyje. Amen

Komentarai