MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XIX diena


                                                           ŠV. JUOZAPO IŠKILMĖ

DIEVO ŽODIS

Faraonas tarė savo dvariškiams: „Argi galėtume rasti kitą panašų į jį – vyrą, taip apdovanotą Dievo dvasia?“ Faraonas tarė Juozapui: „Kadangi Dievas tau visa tai nurodė, nėra kito tokio įžvalgaus ir išmintingo kaip tu. Tu būsi mano namų valdytoju, ir visi mano žmonės klausys tavo įsakymų. Vien tik sostu aš būsiu už tave viršesnis. Štai, – sakė faraonas Juozapui, – aš skiriu tave viso Egipto krašto valdytoju“. Numovęs nuo piršto savo antspaudo žiedą, faraonas užmovė jį Juozapui ant piršto, aprengė jį plonos drobės drabužiais ir uždėjo jam ant kaklo aukso grandinę. Tuomet jis įsodino jį į savo vyriausiojo pareigūno vežimą ir priešais jį buvo šaukiama: „Priklaupkite!“ Taigi faraonas padarė jį viso Egipto krašto valdytoju. Be to, faraonas Juozapui sakė: „Nors aš esu faraonas, tačiau be tavo sutikimo niekas nepajudins nei rankos, nei kojos visame Egipto krašte“. (Pr 41, 38-44)

BAŽNYČIOS ŽODIS
Savo užtarėju pas Viešpatį pasirinkau garbingąjį šv. Juozapą ir labai nuoširdžiai jam save pavedžiau <...> iki šiol neatsimenu, kad ko jį būčiau prašiusi ir likusi neišklausyta. Tikrai nuostabių malonių man suteikė Dievas, tarpininkaujant šiam garbingam šventajam <...> kitiems šventiesiems, rodosi, Viešpats suteikė malonę pagelbėti konkrečiu reikalu, o šis garbingas šventasis padėjo man visais reikalais <...> Tą patyrė ir kiti, kurie mano patariami kreipėsi į jį. Dabar tą šventąjį daug kas garbina, ir visi patyrė, kaip yra teisinga, ką aš čia pasakiau.“
Šv. Jėzaus Teresė

MALDA
Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Garbingasis Dovydo palikuoni, melski už mus!
Patriarchų šviesybe, melski už mus!
Dievo Gimdytojos sužadėtini, melski už mus!
Drovusis Mergelės saugotojau, melski už mus!
Dievo Sūnaus maitintojau, melski už mus!
Stropusis Kristaus gynėjau, melski už mus!
Šventosios šeimos galva, melski už mus!
Juozapai teisingasis, melski už mus!
Juozapai tyrasis, melski už mus!
Juozapai išmintingasis, melski už mus!
Juozapai tvirtasis, melski už mus!
Juozapai klusnusis, melski už mus!
Juozapai ištikimasis, melski už mus!
Kantrybės paveiksle, melski už mus!
Neturto mylėtojau, melski už mus!
Darbininkų pavyzdy, melski už mus!
Šeimos gyvenimo puošmena, melski už mus!
Nekaltųjų saugotojau, melski už mus!
Šeimų stiprybe, melski už mus!
Vargdienių paguoda, melski už mus!
Ligonių viltie, melski už mus!
Mirštančiųjų užtarėjau, melski už mus!
Piktųjų dvasių baime, melski už mus!
Šventosios Bažnyčios globėjau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

K. Viešpats paskyrė Jį savo namų tvarkytoju
A. Ir visų savo turtų valdytoju

Melskimės.
Dieve, savo nuostabia Apvaizda, Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiai Gimdytojai Sužadėtiniu. Mes žemėje Jį garbiname kaip Globėją, o Jis Danguje tebūna mums užtarėjas. T
Amen.

Komentarai