MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XVI diena


DIEVO ŽODIS

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. (Mt 2, 13)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Liturgijoje prisimenant, kad Dievas „Šventojo Juozapo ištikimai globai patikėjo žmonijos atpirkimo daigus“, dar patikslinama, jog jį, „kaip ištikimą ir išmintingą tarną, Dievas paskyrė Šventosios šeimos galva, kad su tėviška meile globotų jo vienatinį Sūnų“. Leonas XIII pabrėžė tos misijos kilnumą: „Jis visus žavi savo didžiu kilnumu, nes, Dievui paliepus, buvo Dievo Sūnaus globėju, o žmonių akyse jo tėvu. Taigi Dievo Žodis buvo patikėtas Juozapui, kad klausytų jo, gerbtų ir godotų, kaip vaikai turi gerbti tėvą“
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šv. Juozapai, visiškai tau atsiduodu. Būk mano tėvas ir globėjas, mano vadovas kelyje į amžinąją laimę. Išmelsk man didžiai tyrą širdį ir gilų dvasinio gyvenimo troškimą. Padėk man sekti tavo pavyzdžiu ir duok, kad visus savo darbus atlikčiau didesnei Dievo garbei, kad kaip ir tu visada būčiau vienybėje su dieviškąja Jėzaus ir Nekalčiausiąja Marijos Širdimi. Amen

Komentarai