MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XVII diena


DIEVO ŽODIS

Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. (Mt 2, 14)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Evangelijose yra aiškiai parodytos Juozapo tėviškos pareigos Jėzui. Išganymas, kuris ateina per Jėzaus žmogišką, prigimtį, realizuojasi kasdieniškais šeimos gyvenimo veiksmais su įsikūnijimo tvarkai prideramu „palankumu“. Evangelistai rūpestingai stengiasi parodyti, kad Jėzaus gyvenime niekas nebuvo palikta atsitiktinumui, bet viskas vyko pagal Dievo nustatytą planą. Dažnai kartojama formulė „Kad išsipildytų...“ ir aprašyto įvykio sutarimas su Senojo Testamento tekstu turėjo pabrėžti plano, kuris turėjo būti atbaigtas Kristuje, vienybę ir tęstinumą.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šventasis Juozapai, tu buvai Dievo išrinktas garbingu Švč. Mergelės Marijos sužadėtiniu ir dieviškojo Vaikelio maitintoju. Tu ištikimai atlikai savo pareigą ir per Dievo malonę tapai krikščionių globėju ir tėvu. Pilni pasitikėjimo, mes meldžiame tave: padėk mums pažinti Dievo valią, kad ją įvykdytume. Padėk mums didinti Dievo garbę, tarnaujant meilėje. Ateik mums į pagalbą vertai sudarant krikščionišką šeimą. Amen

Komentarai