MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XVIII diena


                                               
                                                    ŠV. JUOZAPO IŠKILMĖS VIGILIJA

DIEVO ŽODIS

Kadangi VIEŠPATS buvo su Juozapu, jam labai sekėsi. Jį egiptietis šeimininkas priskyrė prie savo namiškių. Kai šeimininkas pamatė, kad VIEŠPATS buvo su juo ir visa, ką tik jis darė, VIEŠPATS laimino sėkme, Juozapas rado malonę jo akyse ir tapo jo asmenišku tarnu. Ilgainiui jis padarė jį savo namų užvaizdu ir patikėjo jam visa, ką turėjo. Nuo to laiko, kai šeimininkas padarė jį užvaizdu savo namų ir viso, ką turėjo, VIEŠPATS laimino egiptiečio namus dėl Juozapo. Iš tikrųjų VIEŠPATIES palaima lydėjo visa, ką jis turėjo ir namie, ir laukuose. Pavedęs Juozapui visa, ką turėjo, su Juozapu prie savęs, jis pats niekuo nebesirūpino, tik savo valgiu. (Per 39, 2-6)

BAŽNYČIOS ŽODIS
Sunkiu Bažnyčiai metu popiežius Pijus IX, norėdamas pavesti ją ypatingai šventojo patriarcho Juozapo globai, paskelbė jį Katalikų Bažnyčios Globėju“. Popiežius žinojo, kad tai nėra netikėtas poelgis, nes dėl nepaprasto kilnumo, kuriuo Dievas apdovanojo tą savo ištikimiausią tarną, „Bažnyčia po Švenčiausiosios Mergelės, jo sužadėtinės, visada labai gerbė ir šlovino šventąjį Juozapą ir varguose labiausiai į jį kreipėsi“
Šv. Jonas Paulius II

MALDA
Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios šeimos sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis gelbėtojau stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.


Komentarai