MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXV diena


DIEVO ŽODIS

Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. (Lk 2, 44 - 45)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Šį atsakymą išgirdo Juozapas, apie kurį Marija ką tik buvo pasakiusi „tavo tėvas“. Iš tikrųjų visi kalbėjo ir manė, kad „Jėzus yra Juozapo sūnus“ [80]. Tačiau Jėzaus atsakymas šventykloje „menamo tėvo“ sąmonėje turėjo atnaujinti tai, ką jis buvo girdėjęs naktį prieš dvylika metų: „Juozapai... nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“. Jau tada jis suprato, kad yra Dievo paslapties saugotojas, o dvylikametis Jėzus aiškiai priminė tą paslaptį: „Turiu būti savo Tėvo reikaluose“.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šv. Juozapai, mirštančiųjų globėjau, būk su mumis paskutinę mūsų valandą! Kai mūsų siela turės atsisveikinti su šiuo pasauliu, išmelsk mums su savo brangiausiąja sužadėtine, mūsų maloningąja Motina Marija, jos dieviškojo Sūnaus malonę, kad mes su tvirtu tikėjimu, nesugriaunama viltimi ir karšta meile, įveiktume piktojo priešo puolimus ir aprūpinti Bažnyčios Sakramentais, atiduotume savo sielą į dangiškojo Tėvo rankas. Amen.

Komentarai