MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXX diena


DIEVO ŽODIS

Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. (Lk 2, 51)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Paulius VI ragino šauktis jo pagalbos taip, „kaip Bažnyčia pastaraisiais laikais yra pratusi daryti, visų pirma spontaniškai teologiškai apmąstydama dieviškosios ir žmogiškosios veiklos ryšį didžiajame atpirkimo darbe, kuriame pirmoji, tai yra dieviškoji veikla yra tobula, o antroji, žmogiškoji, tai yra mūsų, yra nepajėgi [116] ir niekada negali būti atleista nuo nuolankaus, bet apriboto ir sutaurinančio bendradarbiavimo. Be to, Bažnyčia jo globos šaukiasi su giliu tikriausiu troškimu atgaivinti savo pasaulietišką gyvenimą tikromis evangelinėmis dorybėmis, kurios spinduliuoja iš Šventojo Juozapo“
Šv. Jonas Paulius II

MALDA
Visagali Dieve, tu šventojo Juozapo ištikimai globai patikėjai žmonijos atpirkimo daigus: tegul jo globojama tavoji Bažnyčia visuomet stropiai saugo bei vykdo išganymo paslaptis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Komentarai