MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XIII diena


DIEVO ŽODIS

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui (Lk 2, 22-23)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Pirmagimio išpirka yra dar viena tėvo pareiga, kurią atliko Juozapas. Pirmagimis atstovauja Sandoros tautai, išpirktai iš vergovės, kad priklausytų Dievui. Ir šia prasme Jėzus, kuris yra tikra išpirkos „kaina“, ne tik įvykdo Senojo Testamento ritualą, bet ir jį pranoksta, nes yra ne atpirkimo reikalingas, o jo kūrėjas.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

O Juozapai, nekaltasis Jėzaus Tėve, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, kasdien melskis už mus tam Jėzui, Dievo Sūnui, kad mes, aprūpinti jo malonės ginklais, tinkamai kovotume gyvenime ir būtume jo vainikuoti po mirties. Amen

Komentarai