PIRMAS SEKMADIENIS ŠVENTOJO JUOZAPO GARBEI


 Pirmas Juozapo skausmas ir džiaugsmas:

 Juozapo išbandymas

„Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.“ (Mt 1, 18-19)

 Apreiškimas Juozapui

„Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. (Mt 1,20-21)

 

Juozapas, žinodamas kilnumą to, kuris prasidėjo, dreba priešais Marijos didybę. Jis yra kaip Petras, kuris tarė Jėzui: „pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis.“ Ir kaip šimtininkas, ištaręs tuos nuolankius žodžius: „Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu.“ Juozapas buvo liudininkas paties didžiausio stebuklo ir kupinas baimės dėl jo naujumo ir gelmės; jis jautėsi nevertas globoti Mariją.

Šv. Bernardas Klervietis

 

Dievas trokšdamas suteikti sielai ypatingų malonių ir pašaukti didžiai misijai, pirmiausia leidžia jai patirti išbandymą, kad ji būtų apvalyta ir parengta ateisiančiai malonei. Ši patirtis, kurią išgyveno daugelis Šventajame Rašte minimų Dievo bičiulių, kaip antai Abraomas, Elijas, Jobas, mistinėje tradicijoje įvardinama kaip tamsioji naktis. Ši sunki patirtis reikalinga tam, kad siela neišpuiktų gavusi malonę, nes tuomet ją iškart prarastų.

Šventasis Juozapas irgi turi išgyventi savo tikėjimo naktį, kuomet visi jo planai, troškimai yra sudaužomi į šipulius. Bažnyčios Tradicija įvairiai aiškina šią Juozapo patirtį, štai Rytų krikščionys tiki, kad Juozapas nusivylė Marija ir suabejojo jos teisumu. Tuo tarpu katalikiška tradicija teigia, kad Juozapas arba nesuprato, kas vyksta, nes žinojo Mariją esant skaisčią, arba jautėsi nevertas ir nereikalingas, nes Marija nešiojo Mesiją, tad Juozapas manė, kad jam šiame slėpinyje nėra vietos.

Galiausiai Angelo apreiškimu per sapną, Viešpats padrąsina Juozapą ir pakviečia tapti Marijos Bičiuliu ir Tėvo atvaizdu.

 

Net ir apimtas abejonių, Juozapas galvoja ne apie save, o apie Marijos gerovę, net nutaria tylomis ją atleisti, taip apsaugodamas ją nuo nešlovės ir prisiimdamas tariamą kaltę sau (paliko žmoną nėščią ir pabėgo). Teišmoko ir mus, Teisusis Juozapas, net ir sumaištyje ar pyktyje, visuomet žvelgti ne į save, bet į kitą, ne į savo nuoskaudas, bet į priežastis, kodėl kilo nesusipratimas. Teišmoko mus ir kantrumo, neskubėti nuspręsti, bet visuomet palikti vietos Dievo veikimui.

 

Melskimės

Šlovingasis šventasis Juozapai, tyriausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sužadėtini! Didelis buvo tavo sielvartas ir rūpestis, kai tu manei, jog turėsi atleisti savo nepaliestąją Nuotaką. Nenusakomas buvo ir tavo džiaugsmas, kai angelas apreiškė tau didingąją Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį. Dėl šio sielvarto ir šio džiaugsmo prašau tave, dovanok mūsų sieloms doro krikščioniško gyvenimo malonę dabar, o paskutinę valandą – panašią į tavo šventą mirtį Jėzaus Marijos rankose.

7 TĖVE MŪSŲ

Komentarai