ANTRAS SEKMADIENIS ŠVENTOJO JUOZAPO GARBEI

 

Antras Juozapo skausmas ir džiaugsmas:

 

Sudėtingos Jėzaus gimimo aplinkybės

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. (Lk 2, 1-7)

 

Žodis tampa kūnu

Pradžioje buvo Žodis.

Tas Žodis buvo pas Dievą,

ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą.

Tas Žodis tapo kūnu

ir gyveno tarp mūsų;

mes regėjome jo šlovę –

šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,

pilno malonės ir tiesos.

(Jn 1, 1-2. 14.)

 

Juozapas buvo liudininkas žmogaus gimimo žeminančiomis aplinkybėmis, to pirmojo pranešimo apie „apiplėšimą“, kurį Kristus laisvai prisiėmė dėl nuodėmių atleidimo. Jis buvo ir pagarbinimo liudininkas“, kai piemenys, angelui pranešus tą didžią džiugią naujieną, atskubėjo į vietą, kur gimė Jėzus; vėliau ir liudininkas pagarbos, kurią Jėzui pareiškė iš Rytų atvykę Išminčiai.

Šv. Jonas Paulius II

 

Labai dažnai, didieji politiniai įvykiai paveikia kasdienį paprastų žmonių gyvenimą, sugriaudami jų planus bei lūkesčius. Galingiausios to meto Romos imperijos valdovo Augusto noras surašyti visus imperijos gyventojus, idant būtų galima apdėti juos mokesčiais, paveikė Juozapo ir Marijos kasdienybę. Jie privalėjo įvykdyti Imperatoriaus potvarkį ir keliauti į Betliejų pačiu netinkamiausiu metu, baigianti Marijos nėštumo laikui. Juozapui teko atsakomybė pasirūpinti sudėtinga kelione, kuri truko apie tris dienas. Kadangi nei automobilių, nei lėktuvų nebuvo, Juozapui ir Marijai nemenką atstumą teko įveikti pėsčiomis (galbūt Marija jojo ant asiliuko), keliaujant drauge su kitais gentainiais.

Pasiekus gimtąjį Betliejų, Juozapo rūpesčiai nesibaigė. Dėl surašymo, miestelis buvo pilnas tokių pat kaip jiedu su Marija, todėl nakvynės namai buvo arba užimti, arba netinkami dėl Marijos padėties. Tikriausiai ir Juozapo giminaičiai negalėjo jam nieko gero pasiūlyti, tad šeimai teko prisiglausti už miestelio esančiose olose, skirtose laikyti gyvulius.

Susiklosčiusios aplinkybės, atskleidė tiesą, kad nuo pat pradžių Jėzus yra atmetamas: „Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.“ (Jn 1, 9-11) Išganytojas gimsta ir miršta už miesto, - ištremtas iš žmonių visuomenės, kad jos neatverstų ir neperkeistų.

Tačiau kaip liudija Evangelija: „Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais“ (Jn 1, 12), kaip sako Bažnyčios Tėvai, - Dievas tapo žmogumi, kad šis taptų dievu. Viešpats atėjo išgydyti ir išvaduoti žmogaus, tapdamas vienu iš mūsų.

Tą naktį, toje atšiaurioje oloje, Juozapas tapo pirmuoju žmogumi, kuris išvydo įsikūnijusį Dievą, ne tik išvydo, bet galėjo paimti Jį ant rankų ir pagarbinti. Tėvo širdimi pamilęs Jėzų, Juozapas yra tobulas Dievo šlovintojas, - jis kaip ir Mozė regėjo Dievo šlovę, ir dar daugiau, išvydo tai ko troško visi Dievo bičiuliai – Jo Veidą.

 

Šventoji Kryžiaus Teresė Benedikta (Edita Štein) mėgo kartoti: ko nebuvo mano planuose, buvo Dievo planuose. Panašiai galėtų sakyti ir Juozapas, kuris su tvirtu pasitikėjimu ir nuolankumu priėmė Dievo planus, atsisakydamas savųjų. Jis išmoko sudėtingose situacijose daryti tai, kas yra jo galioje, visa kita pavesdamas Dievo veikimui. Ir mes susidūrę su tuo, išmuša mus iš vėžių, išmokime klausti Dievo Valios ir pasitikėti Jo vedimu.

 

Melskimės

Šlovingasis šventasis Juozapai, laimingasis Patriarche! Tu buvai išrinktas įsikūnijusio Žodžio Globėju. Tavo liūdesys matant, kokiame skurde gimė Kūdikėlis Jėzus, greitai virto dangišku džiaugsmu, kai išgirdai angelų giesmę ir išvydai tos šlovingos nakties didybę. Dėl šio liūdnumo ir šio džiaugsmo išmelsk mums malonę, kad ir mes po mūsų žemiškos kelionės išgirstume angelų giedojimą ir galėtume regėti dangaus šlovę.

7 TĖVE MŪSŲ

Komentarai