33 DIENA SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt ketvirta diena

 Dvidešimt ketvirtoji diena – ĮSIKŪNIJUSIOS IŠMINTIES AUGINTOJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. (Lk 2, 46 - 47)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Piligrimystė yra religinė apraiška, maitinama maldos ir savo ruožtu maitinanti pastarąją. Čia galvoje turima Paschos piligriminė kelionė, ir evangelistas atkreipia mūsų dėmesį, jog Jėzaus šeima kasmet į ją leidžiasi, kad galėtų dalyvauti Šventajame Mieste rengiamose apeigose. Žydų šeima, kaip ir krikščionių, meldžiasi ir savo namuose, ir kartu su bendruomene, laikydama save keliaujančios Dievo tautos dalimi, o piligrimyste kaip tik tiksliai ir išreiškiama tai, kad Dievo tauta keliauja. Pascha yra visa to centras bei viršūnė ir greta liturginio ir viešojo kulto matmens apima ir šeimos matmenį.

Benediktas XVI

 

MĄSTYMAS

Juozapo ir Marijos paieškos baigiasi, - jie grįžta Šventyklon ir čia mato neįprastą vaizdą: žilabarzdžių Įstatymo mokytojų apsuptyje sėdi dvylikametis Jėzus ir kaip Mokytojas aiškina Įstatymą. Turbūt pirmąkart Juozapas aiškiai išvysta, jog šis paauglys, kuris jį vadina švelniu tėčio vardu, yra pats Dievas, Įsikūnijusi Išmintis. Su nuostaba ir dėkingumu Juozapas geria maloningus žodžius, sklindančius iš Jėzaus lūpų.

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis Patriarche, šventasis Juozapai, Tu savo galybe įvykdai neįmanomus dalykus, skubėk į pagalbą nerimo ir sunkumų momentais. Globok Tau mano patikimas svarbias ir sudėtingas situacijas, kad jos būtų laimingai išspręstos. Mylimasis Tėve, į Tave sudedu visą savo pasitikėjimą. Tegu niekas nesako, kad veltui šaukiausi Tavęs – kadangi su Jėzumi ir Marija gali viską padaryti, parodyk, kad Tavo gerumas toks pat didelis kaip ir Tavo galybė. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

Komentarai