33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Aštunta diena

 Aštuntoji diena – TYRUMO IKONA

 INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.

(Mt 1, 25)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Tu sakai, kad Marija neišliko mergele; o aš tau teigiu, kad Juozapas buvo mergeliškas per Mariją, kad iš mergeliškos santuokos, gimtų mergeliškas sūnus. Nes jei kaltinimas svetimavimu neskiriamas šiam šventam vyrui, ir jei nerašoma, kad jis turėjęs kitą žmoną, ir jei jis buvo daugiau gynėjas, nei Marijos vyras, kurią jis buvo vedęs, belieka tik teigti, kad tas, kuris nusipelnė būti vadinamas Viešpaties tėvu, išliko mergeliškas su ja.

Šv. Jeronimas

 

MĄSTYMAS

Visa krikščioniškoji tradicija nuo pat apaštalų laikų, sutartinai liudija, kad Juozapo ir Marijos santuokos išskirtinumas buvo tas, kad šventųjų sutuoktinių meilė niekada nebuvo išreikšta kūniško susivienijimo būdu. Juozapas ir Marija buvo vienas kito tyrumo saugotojai, - Mergelė Marijai Juozapui patikėjo savąjį tyrumą, o skaistusis Jos Bičiulis – savo tyrumo padovanojai Mergelei Motinai. Jų tyriausioji meilė pranoko visas aistras bei troškimus. Juozapas ir Marija iš tiesų vienas kitą mylėjo pačia tikriausia ir giliausia vyro ir moters meile, kuri buvo išreikšta tobula širdžių, sielų ir protų vienybe. Jie buvo vieno kūno ir vienos sielos.

 

PASIAUKOJIMAS

Tūkstančiai nuliūdusių sielų patyrė, kiek tavo užtarimas teikia pagalbos ir džiaugsmo. Ir mes šaukiamės tavęs, skaistusis Marijos Sužadėtini. Ta švelnia meile, kuria čia, žemėje, buvai apsupęs Jėzų ir Mariją, guosk dabar ir mus vargstančius, padėk mūsų reikaluose. Vienas tavo žodis palenks Išganytoją į mus maloningai pažvelgti ir palaiminti. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai