33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Devinta diena

 

Devintoji diena – DOVYDO NAMŲ ATŽALA

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. (Lk 4, 5)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kadangi pirmasis visos žemės surašymas vyko prie ciesoriaus Augusto, o tarp kitų žmonių ir Juozapas vyko užsirašyti su Marija, savo žmona, kuri buvo nėščia, ir kadangi Jėzus gimė anksčiau negu baigėsi surašymas, tas faktas, jog į visos žemės aprašymą turėjo būti įrašytas ir Kristus, tam, kuris atidžiai apie tai mąsto, atrodo tikra paslaptis. Taigi su visais įregistruotas, visus galėjo pašventinti, su visa žeme įrašytas į sąrašą, žemei paaukojo savo bendrystę ir po šio aprašymo visus žemės gyventojus įrašė į gyvųjų knygą, kad tie, kurie jį įtikėjo, vėliau būtų įrašyti danguje su šventaisiais to, kuriam garbė ir viešpatavimas per amžius. Amen

Origenas

 

MĄSTYMAS

Atėjus laiko pilnatvei, Dievas pasinaudoja imperatoriaus potvarkiu, tam, kad išpildytų senuosius pažadus, kuriuos suteikė karaliui Dovydui, kad iš jo kils būsimasis Mesijas. Nuo to pažado praėjo daug amžių, karaliaus Dovydo giminė prarado savo didybę bei karališką spindesį ir rodos nebuvo jokios vilties vėl sušvisti josios didybei. Tačiau Dievas visada ištęsi savo pažadus. Ir štai kuklioji Dovydo Atžala, - dailidė Juozapas, kartu su Marija, grįžta į savo tėvoniją, - į Betliejų, tam, kad išpildytų imperatoriaus įsaką ir dar daugiau, - pranašystę, jog Mesijas gimsiąs Dovydo mieste.

 

PASIAUKOJIMAS

Šventasis Juozapai, tu buvai išrinktas Jėzaus maitintoju ir labai rūpestingai globojai tau pavestą dieviškąjį vaikelį. Vardan tos tėviškos meilės, kuria mylėjai Jėzų, būk tėvas ir mums; išmelsk, kad eitume tavo pėdomis, sektume tavo šventu nuolankumu, su meile priimtume iš Dievo rankų vargus bei pažeminimus ir viską panaudotume jo tarnybai. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

 

Komentarai