33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvylikta diena

Dvyliktoji diena – JĖZAUS TĖVAS PAGAL ĮSTATYMĄ

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. (Lk 2, 21)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kadangi sūnaus apipjaustymas buvo pirmoji religinė tėvo pareiga, Juozapas šiuo ritualu vykdo savo teisę-pareigą Jėzui. Įsitikinimas, kad Senojo Testamento apeigos yra tikrovės šešėlis, atskleidžia, kodėl Jėzus jų nevengia. Kaip kitos apeigos, taip ir apipjaustymas, yra Jėzaus „atbaigtas“. Dievo sandora su Abraomu, kurios ženklas apipjaustymas, per Jėzų pasiekė savo tikslą, galutinį veiksmingumą ir buvo tobulai įvykdyta, nes Jėzus yra visų senovinių pažadų „taip“. Kūdikį apipjaustant, Juozapas davė jam ir vardą – Jėzus. Tai vienintelis vardas, kuriuo galime būti išgelbėti; „apreiškimo“ Juozapui metu buvo apreikšta šio vardo prasmė: jam „tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Duodamas vardą, Juozapas patvirtina savo tėvystės teisėtumą ir, ištardamas šį vardą, paskelbia Išganytojo misiją.

Šv. Jonas Paulius II

 

MĄSTYMAS

Apipjaustymas buvo ženklas sandoros, kurią Dievas sudarė su Abraomu. Šis ženklas liudijo, kad asmuo priklauso išrinktajai tautai ir paveldi Dievo duotus pažadus patriarchui Abraomui. Aštuntą dieną po gimimo, kiekvienas judėjų berniukas būdavo apipjaustomas ir jam kartu buvo suteikiamas vardas. Kaip tėvas žmonių akimis, Juozapas atliko šią apeigą ir apipjaustė vaikelį, suteikdamas jam Jėzaus Vardą, tuo įrašydamas kūdikį į išrinktosios tautos, kurią šis atėjo atpirkti gretas, bei įjungdamas į Dievo pažadus Abraomui, kuriuos Kristus ir atėjo įvykdyti bei išpildyti. Viduramžių dvasingumas pirmajame Išganytojo brangiausio kraujo išliejime įžvelgė nuorodą į tai, jog Jėzus mus atpirks savo krauju, kad nuplautų mūsų nuodėmes ir sudarytų naują ir amžiną Sandorą, apipjaustydamas mūsų širdis. Šventasis Juozapas yra pirmasis, kuris pasauliui apreiškė įsikūnijusio Dievo Vardą, - Jėzus (hebrajiškai – Viešpats gelbsti), tas, kuris atėjo išvaduoti iš nuodėmių. Juozapas džiaugiasi, kad jo misija suteikti Vardą, reiškia ir tai, jog nuo šiol prasidėjo išganymas, kurio visi teisieji taip ilgai laukė.

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis šventasis Juozapai, tu noriai paklusai Viešpaties Įstatymui. Tave liūdino tas Brangiausiasis Kraujas, kurį mūsų Atpirkėjas, būdamas kūdikiu, praliejo apipjaustant, bet Jėzaus Vardas tau suteikė paguodą ir pripildė tave džiaugsmo. Dėl šio nuliūdimo ir šio džiaugsmo suteik mums malonę, kad šiame gyvenime liktume nesusitepę jokia nuodėme ir ateity laimingi iškvėptume savo sielą su švenčiausiuoju Jėzaus Vardu lūpose ir širdyje. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

 

  

Komentarai