33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Trylikta diena

Tryliktoji diena – NAUJASIS ABRAOMAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui (Lk 2, 22-23)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Pirmagimio išpirka yra dar viena tėvo pareiga, kurią atliko Juozapas. Pirmagimis atstovauja Sandoros tautai, išpirktai iš vergovės, kad priklausytų Dievui. Ir šia prasme Jėzus, kuris yra tikra išpirkos „kaina“, ne tik įvykdo Senojo Testamento ritualą, bet ir jį pranoksta, nes yra ne atpirkimo reikalingas, o jo kūrėjas.

Šv. Jonas Paulius II

 

MĄSTYMAS

Praėjus keturiasdešimt dienų po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija, keliauja į Jeruzalės šventyklą, kad atliktų pirmagimio išpirkimo, bei motinos apsivalymo apeigas, bei paaukoti skirtą auką: ėriuką arba balandžiuką.

Juozapas atlieka Įstatyme nurodytas apeigas, taip ne tik išpildydamas reikalavimus, skirtus tėvui, bet kartu pripažindamas, kad Jėzus, kuris žmonių akyse yra jo pirmagimis, priklauso ne jam, o Dievui. Taip jisai paliudijo, kad neturi teisių į Jėzų, nes jis yra Dievo nuosavybė pačiu slėpiningiausiu būdu, kaip tikras Dievas iš tikro Dievo. Juozapas tik pavaduoja Tėvą, kuris yra Danguje, prižiūrėdamas Jo Sūnų, kuris panoro save vadinti Juozapo sūnumi.

Kartu, aukodamas vaikelį Jėzų, Juozapas išgyvena tą auką, kuri įvyks ne ant Šventyklos, bet ant Golgotos kalno, - kuomet pats Sūnus save paaukos Tėvui kaip nekaltasis Avinėlis, už viso pasaulio nuodėmės.

Juozapas ištikimai žengia tautų tėvo Abraomo pėdomis, kuomet Dievas iš jo pareikalavo mylimo sūnaus. Juozapas supranta, kad Jėzus yra jam patikėtas kaip brangus lobis, kuri jam nepriklauso.

 

PASIAUKOJIMAS

O Juozapai, nekaltasis Jėzaus Tėve, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, kasdien melskis už mus tam Jėzui, Dievo Sūnui, kad mes, aprūpinti jo malonės ginklais, tinkamai kovotume gyvenime ir būtume jo vainikuoti po mirties. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai