33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Vienuolikta diena

 

Vienuoliktoji diena – KRISTŲ PARODANTYSIS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. (Lk 2, 15-16)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

„Glostė Juozapas Sūnų kaip Mažylį ir jam tarnavo kaip Dievui. Jis džiaugėsi juo kaip Gėriu ir jis juo rūpinosi kaip Teisuoliu. Didis paradoksas! Kas man suteikė, kad Aukščiausiojo Sūnus Taptų mano sūnumi? Karalius Dovydas kilo iš mano giminės Ir užsidėjo diademą. Kaip žemai Aš nupuoliau, jog vietoj karaliaus, Aš tapau staliumi. Bet diadema nelauktai man atiteko, Nes mano glėbyje yra diademų Viešpats.“

Šv. Efremas Siras

 

MĄSTYMAS

Angelo žinios apstulbinti Betliejaus piemenys atskuba į grotą ir išvysta Šventąją Šeimą. Juozapas tampa liudytojas tos slaptingos traukos, kurią turi gimusysis Dievo Sūnus. Piemenys yra simbolis tų, kurie nežinomais būdais užkalbinti Dievo, keliaus į Bažnyčios prieglobstį, kad čia sutiktų Kristų. Šventasis Juozapas yra tas, kuris rodo ne į save, bet į Kristų, kviečiantis Jį pažinti bei atrasti.

 

PASIAUKOJIMAS

Jėzau, Marija, Juozapai! Jums atiduodu savo širdį!

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai