33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Keturiolikta diena

Keturioliktoji diena – SKAUSMŲ VYRAS

 INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“ (Lk 2, 33-25)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Jei apima baimė, mąstykite apie Juozapo tikėjimą; jei užklumpa nusiminimas, galvokite apie Juozapo viltį, to Abraomo palikuonio, kuris vylėsi nematydamas jokios vilties; jei irzulys ar pyktis užvaldo, - mąstykite apie Juozapo meilę, jis juk pirmasis išvydo žmogiškąjį Dievo Veidą kūdikyje pradėtame iš Šventosios Dvasios Marijos įsčiose.

Benediktas XVI

 

MĄSTYMAS

Simeono žodžiai yra ne vien pirmasis iš septynių Marijos skausmų, kaip teigia viduramžiais kilusi maldinga praktika, kartu tai yra ir Juozapo skausmas ir galbūt pats sunkiausias.

Kodėl? Visuose Šventosios Šeimos išbandymuose Juozapas buvo tas, kuris klausydamas Dievo, darė viską, kad išspręstų tą sunkią situaciją, ar tai būtų ieškojimas vietos gimdymui, ar bėgimas į Egiptą, ar vaiko ieškojimas Jeruzalėje. Tačiau dabar, Juozapas girdi pranašystės žodžius, jog ateityje kentės patys mylimiausi ir brangiausi asmenys jam ir galimas daiktas, jog jisai pats nebegalės padėti bei apginti.

Šis bejėgiškumo ir netikrumo jausmas yra nepakeliamas kiekvienam vyrui, kuris yra įpratęs ginti, globoti ir rūpintis tais, už kuriuos jaučiasi atsakingas. Galime būti tikri, tas kalavijas, kuris perskrodė Marijos sielą, pirmiausia kliudė ir mylinčią Juozapo širdį.

Tačiau Juozapas žino, kad Tėvas, kuris yra Danguje, tikrai neapleis savo Sūnaus ir išgelbės Jį. Pasitikėdamas Juozapas džiaugiasi, kad ateina išganymas Izraeliui ir pagonių tautoms.

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis šventasis Juozapai, dėl savo ištikimybės tu buvai vertas sužinoti paslaptingą pasaulio išganymo planą. Simeono pranašystė apie kančias, kurios laukia Jėzaus ir Marijos, sukėlė tau didelį skausmą, bet išganymas ir prisikėlimas, apie kuriuos jis kalbėjo, kurie teks daugeliui sielų, pripildė tave palaimingo džiaugsmo. Dėl šio skausmo ir šios laimės išmelsk mums malonę, kad ir mes būtume priskaityti prie tų, kurie dėl Jėzaus nuopelnų ir dėl Mergelės Marijos užtarimo prisikels amžinajai šlovei. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

Komentarai