33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Penkiolikta diena

Penkioliktoji diena – NUOLANKUMO ATVAIZDAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. (Mt 2, 9-11)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Jėzus ir Marija ne tik palenkė savo valią Juozapui, nes šis buvo Šventosios Šeimos Galva, bet ir mielai jam patikėjo taip pat ir savo širdis.

Šv. Petras Julijonas Eymardas

 

MĄSTYMAS

Evangelistas Matas aprašydamas išminčių iš Rytų apsilankymą mini tik Jėzų ir Jo Motiną Mariją. Juozapas paliekamas šešėlyje. Tai ne jo pažeminimas. Juozapas žino, kad svarbiausias yra Kristus, paskui Marija ir tik galiausiai yra jo eilė. Juozapas nesiveržia į centrą, jis žino savo misiją ir pašaukimą. Mūsų žmogiškasis egoizmas dažnai jaučiasi neįvertintas, nepastebėtas, nepagirtas. Teišmoko Juozapas nuolankumo kuris išlaisvina.

PASIAUKOJIMAS

Tegul šiandien tave, šventasis Juozapai, šlovina angelų būriai.

Tau teskamba choru mūsų linksmybių giesmė.

Tu iš tikrųjų esi išrinktas, juk dangaus ir žemės

Dievas patikėjo tau Sūnų ir Jo Motiną.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

 

Komentarai