33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Šešiolikta diena

Šešioliktoji diena – GELBĖTOJO GELBĖTOJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 


K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. (Mt 2, 13)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Dievas veikia per įvykius ir žmones. Juozapas yra žmogus, per kurį Dievas rūpinasi atpirkimo istorijos pradmenimis. Jis yra tikras „stebuklas“, per kurį Dievas išsaugo Kūdikį ir jo motiną. Dangus veikia pasitikėdamas to žmogaus kūrybinga drąsa: atvykęs į Betliejų ir nerasdamas vietos, kur Marija galėtų gimdyti, jis pritaiko tam tvartą ir sutvarko jį taip, kad tai taptų kuo svetingesnė vieta į pasaulį ateinančiam Dievo Sūnui (plg. Lk 2, 6–7). Kilus grėsmei iš Erodo, norinčio nužudyti Kūdikį, Juozapas dar kartą įspėjamas sapne jį apsaugoti ir vidurnaktį organizuoja pabėgimą į Egiptą (plg. Mt 2, 13–14).

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Juozapo laukia rimtas iššūkis, kuris visu smarkumu užgula jo pečius. Per sapną angelas Juozapą įspėja, kad karalius Erodas trokšta atimti gimusios Jėzaus gyvybę. Pirmąkart blogis priartėja ir Juozapas turi veikti. Jis pakelia Mariją ir jiedu skubiai susiruošę apleidžia Betliejų. Erodo baimės pasekmės – žudomų vaikelių verksmas ir nepaguodžiamos tėvų aimanos.

Žodis tapęs kūnu ilsisi saugus ant Marijos rankų. Pamaldžioji liaudis ne veltui Juozapą vadina Gelbėtojo gelbėtoju. Juozapas yra tas regimas stebuklas, kuriuo Dievas pasinaudoja, kad apsaugotų savo Sūnų.

 

PASIAUKOJIMAS

Šv. Juozapai, visiškai tau atsiduodu. Būk mano tėvas ir globėjas, mano vadovas kelyje į amžinąją laimę. Išmelsk man didžiai tyrą širdį ir gilų dvasinio gyvenimo troškimą. Padėk man sekti tavo pavyzdžiu ir duok, kad visus savo darbus atlikčiau didesnei Dievo garbei, kad kaip ir tu visada būčiau vienybėje su dieviškąja Jėzaus ir Nekalčiausiąja Marijos Širdimi. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

 

 

Komentarai