33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Septyniolikta diena

Septynioliktoji diena – KELIAUJANČIŲJŲ PRIEBĖGA

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. (Mt 2, 14)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Visagalio Dievo Sūnus ateina į pasaulį kaip silpnutis kūdikis. Jam reikia Juozapo, kuris jį gintų, saugotų, globotų, ugdytų. Dievas pasitiki šiuo žmogumi, panašiai kaip juo pasitiki Marija, kuri mato, kad Juozapas ne tik siekia išgelbėti jos gyvybę, bet ir visada rūpinsis ja ir kūdikiu. Šia prasme  šventasis Juozapas negali nebūti Bažnyčios Globėju, nes Bažnyčia yra Kristaus Kūno tąsa istorijoje, o tuo pat metu Bažnyčios motinystėje glūdi Marijos motinystė. Juozapas, globodamas Bažnyčią, ir toliau globoja Kūdikį ir jo motiną, taip pat mes, mylėdami Bažnyčią, nepaliaujamai mylime Kūdikį ir jo motiną.

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Kadaise Senojo Testamento Juozapas, brolių parduotas vergijon, pateko į Egiptą tam, kad taptų faraono patikėtiniu ir išgelbėtų visą kraštą nuo bado. Naujasis Patriarchas Juozapas irgi ne savo noru keliauja į Egiptą, gabendamas Gyvąją Duoną, nužengusią iš Dangaus, kuri pamaitins visą pasaulį. Sena legenda pasakoja, kad kuomet Šventoji Šeima įžengė į pagonių Šventyklą, visi ten buvę dievų stabai parpuolė žemėn ir sudužo, neatlaikę Jėzaus galybės. Tamsybėje tūnanti tauta buvo aplankyta Išganytojo.

 

PASIAUKOJIMAS

Šventasis Juozapai, tu buvai Dievo išrinktas garbingu Švč. Mergelės Marijos sužadėtiniu ir dieviškojo Vaikelio maitintoju. Tu ištikimai atlikai savo pareigą ir per Dievo malonę tapai krikščionių globėju ir tėvu. Pilni pasitikėjimo, mes meldžiame tave: padėk mums pažinti Dievo valią, kad ją įvykdytume. Padėk mums didinti Dievo garbę, tarnaujant meilėje. Ateik mums į pagalbą vertai sudarant krikščionišką šeimą. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui. 

Komentarai