33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt pirma diena

 Dvidešimt pirmoji diena – UOLUSIS DIEVO GARBINTOJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. (Lk 2, 41-42)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Po apreiškimo Juozapas kartu su Marija tam tikra prasme atsidūrė pačioje gelmėje paslapties, nuo amžių paslėptos Dieve, kuri tapo kūnu: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“. Jis gyveno tarp žmonių, o jo buveinė – Šventoji Nazareto šeima, viena iš daugelio to Galilėjos miestelio šeimų, viena iš daugelio Izraelio šeimų. Ten Jėzus „augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo“. Evangelijos keliais žodžiais nusako ilgą „slapto“ gyvenimo laikotarpį, kai Jėzus ruošėsi savo misijai. Tik vienas momentas yra iškeltas iš „slaptumo“ ir aprašytas Luko evangelijoje: Velykos Jeruzalėje, kai Jėzui buvo dvylika metų.

Šv. Jonas Paulius II

 

MĄSTYMAS

Evangelistas Lukas, praskleidžia šydą, dengiantį paslėptą Šventosios Šeimos gyvenimą Nazarete ir pasakoja apie dvylikamečio Jėzaus nuotykį. Šventoji Šeima, kaip ištikima Įstatymo vykdytoja, kiekvienais metais per Velykas keliauja Jeruzalėn. Nors prievolė per tris svarbiausias šventes aplankyti Jeruzalės Šventyklą galiojo tik vyrams nuo trylikos metų, tačiau kartu su Juozapu keliauja ir Marija su Jėzumi. Šis Šventosios Šeimos bendrumas visuose dalykuose liudija, kad šeima yra pirmoji vieta, kur vaikai gali susidraugauti su Dievu. Šeima yra namų Bažnyčia. Šventasis Juozapas pateikia pamaldaus vyro ir tėvo pavyzdį, kurio ypatingai reikia šių dienų šeimų vyrams ir tėvams.

 

PASIAUKOJIMAS

Šventasis Juozapai, visiškai pasitikėdamas kreipiuosi į tave šiuo svarbiu savo reikalu. Tu ypatingai globoji krikščioniškąsias šeimas, todėl sudedu savo prašymą į tavo rankas, kad tu jį nuneštum mūsų Viešpačiui ir Išganytojui ir paremtum jį savo galingu užtarimu. Jėzus, kuriuo tu kitados taip meiliai rūpinaisi žemėje, tikrai išpildys kiekvieną tavo pageidavimą. Esu tikras, kad tau, mielasis šv. Juozapai, tarpininkaujant, mano prašymas bus išklausytas, jei tai bus didesnei Dievo garbei ir mano tikrajai laimei. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai