33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt antra diena

Dvidešimt antroji diena – IŠMINTINGASIS AUKLĖTOJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. (Lk 2, 43)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Pasauliui reikia tėvų, jis atmeta despotus, atmeta tuos, kurie nori išnaudoti ir pasisavinti kitą užpildydami savyje esančią tuštumą; atmeta tuos, kurie painioja autoritetą su autoritarizmu, tarnavimą su servilizmu, diskusiją su priespauda, artimo meilę su globėjiškumu, jėgą su niokojimu. Kiekvienas tikras pašaukimas kyla iš dovanojimosi, kuris yra brandžios aukos vaisius.

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Pasibaigus švenčių dienoms, kaip ir visi maldininkai, Juozapas ir Marija su Jėzumi iškeliavo atgal į Nazaretą. Kaip įprasta, vyrai ir moterys keliaudavo atskirais būriais ir susitikdavo tik nakvynės vietoje, o paaugę vaikai galėdavo pasirinkti su kokiu būriu jie keliaus. Kažkuriuo momentu paauglys Jėzus atsiskyrė nuo saviškių ir grįžo į Šventyklą. Iš pirmo žvilgsnio Juozapo ir Marijos aplaidumas, ženklina pasitikėjimą vaiku. Juozapas nelaiko Jėzaus „pririšęs už virvutės“ ir nenurodinėja kaip jam elgtis. Juozapas kaip išmintingas auklėtojas nenaudoja savo tėvystės kaip galios priversti vaiką elgtis vienaip ar kitaip, jis leidžia Jėzui pačiam atlikti sprendimus ir mokytis atsakomybės.

 

PASIAUKOJIMAS

Meilusis šventasis Juozapai, galingasis Bažnyčios saugotojau, pažvelk į didelį Kristaus sužadėtinės, mūsų persekiojamos Bažnyčios, suspaudimą ir didžiulį daugybės sielų vargą. Ateik joms į pagalbą su Jėzumi ir Marija, su šventaisiais angelais ir visais šventaisiais, uždek tikinčiųjų širdis Šventosios Dvasios liepsna, kad jie atvirai išpažintų ir aukotųsi Dievo garbei. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai