33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt penkta diena

Dvidešimt penktoji diena – IŠTIKIMASIS MARIJOS BENDRADARBIS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. (Lk 2, 48)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Marijos gebėjimas gyventi žvilgsniu į Dievą yra, taip sakant, užkrečiamas. Pirmas tai patyrė šv. Juozapas. Jo nuolanki ir nuoširdi meilė savo sužadėtinei ir apsisprendimas sujungti savo gyvenimą su Marijos gyvenimu taip pat patraukė bei įtraukė jį, „teisų“ vyrą (plg. Mt 1, 19), į naują santykį su Dievu, paskatino priimti Jį į savo gyvenimą, įžengti į Jo išganomąjį planą, įgyvendinti Jo valią. Patikliai paklausęs angelo nurodymo – „nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos“ (Mt 1, 20) – jis priėmė Mariją ir dalijosi su ja savo gyvenimu, visą save atidavė Marijai ir Jėzui, o tai leido jam tobulai atsiliepti į gautą pašaukimą. Evangelija, kaip žinome, neišsaugojo jokių Juozapo žodžių: jo buvimas tylus, bet ištikimas, pastovus, veiklus. Galime įsivaizduoti, kad ir jis, kaip jo sutuoktinė, ir labai darniai su ja Jėzaus vaikystės ir jaunystės metais džiaugėsi Jo buvimu jų šeimoje.

Benediktas XVI

 

MĄSTYMAS

Mergelė Marija, kreipdamasi į atrastąjį Sūnų, kartu kalba ir Juozapo vardu: „kodėl mums taip padarei... tavo tėvas ir aš“. Šie Jos žodžiai atskleidžia kokia gili širdžių vienybė buvo tarp šventųjų Sutuoktinių. Juozapas ir Marija kartu išgyveno ir džiaugsmą ir skausmą. Tarp jų nebuvo jokio susiskaldymo ar konkurencijos. Jie iš tikrųjų buvo vienas kūnas ir viena siela.

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis šventasis Juozapai, šventumo pavyzdy! Be savo kaltės tu pametei vaikelį Jėzų ir tris dienas susirūpinęs jo ieškojai, kol pagaliau su džiaugsmu jį radai šventykloje tarp Rašto aiškintojų. Dėl šio rūpesčio ir šio džiaugsmo prašome tave iš visos širdies: paimk mus savo globon, kad niekada dėl sunkios nuodėmės neprarastume Jėzaus! O jei tokia nelaimė atsitiktų, tuomet padėk mums jo be perstojo ieškoti, kol vėl jį laimingai rasime, ypač mūsų mirties valandą. Tada galėsime jį danguje regėti ir amžinai šlovinti jo dievišką gailestingumą. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

Komentarai