33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt aštunta diena

Dvidešimt aštuntoji diena – PASLĖPTO GYVENIMO PUOŠMENA

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. (Lk 2, 51)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Juozapas išpildė kiekvieną savo tėvystės aspektą. Jis tikriausiai kartu su Marija mokė Jėzų melstis. Juozapas vesdavosi Jėzų į sinagogą Šabo apeigoms, kaip ir į Jeruzalę, didžiosioms Izraelitų šventėms. Juozapas, sekdamas žydiškais papročiais, vadovavo maldoms namuose kasdien, - ryte bei vakare, valgant ir per pagrindines religines šventes. Leisdamas dienas Nazarete, - paprastuose namuose bei Juozapo dirbtuvėje, Jėzus išmoko derinti maldą ir darbą, bei aukoti Dievui savo triūsą, uždirbant šeimos pragyvenimui.

Benediktas XVI

 

MĄSTYMAS

Nuo dvylikamečio Jėzaus nuotykio Jeruzalės Šventykloje iki Jo krikšto Jordane, Šventosios Šeimos gyvenimą apgaubia tyla. Šie metai paslėpti nuo žmonių akių, tačiau žinomi Dievui. Šis palaimintas kasdienio gyvenimo laikas pažymėtas džiaugsmais bei rūpesčiais, mums simbolizuoja mūsų pačių gyvenimą, kuriame labai retai būna didžių akimirkų, tačiau būtent kasdienybės dirvoje bręsta ir skleidžiasi mūsų šventumas arba nuopuolis. Kartu su Jėzumi, diena iš dienos augo ir Juozapas, - išmintimi, dorybėmis, šventumu. Jis kartu su Marija pirmasis praėjo Kristaus mokyklą ir tapo ne tik Jo tėvas, bet pirmiausia mokinys.

 

PASIAUKOJIMAS

Sveikas, Atpirkėjo Sarge,

Švenčiausios Mergelės Marijos Sužadėtini.

Tau Dievas patikėjo savo Viengimį Sūnų;

Tavimi pasitikėjo Marija;

Su Tavimi Kristus užaugo.

Šventasis Juozapai, mums irgi,

Parodyk, kad esi tėvas

Ir vesk mus gyvenimo keliu.

Išprašyk mums malonę, gailestingumą ir drąsą,

Bei gink mus nuo visokio blogio. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai