33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Trisdešimta diena

 Trisdešimtoji diena – DVASINIS KRISTAUS MOKINIŲ TĖVAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus (Jn 1, 45)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kaip Juozapas atsiliepia į pašaukimą būti Marijos, Jėzaus ir Bažnyčios globėju? Nuolatos kreipdamas dėmesį į Dievą, būdamas atviras jo ženklams, pasirengęs daryti ne tai, ko pats norėtų, bet ko nori Dievas. Juozapas yra globėjas, nes moka klausytis Dievo, vadovautis jo valia. Ir todėl yra dar jautresnis jam patikėtiems žmonėms, moka realistiškai skaityti įvykius, atsižvelgti į tai, kas jį supa, ir priimti išmintingiausius sprendimus. Jis, brangūs bičiuliai, mums rodo, kaip reikia atsiliepti į Dievo pašaukimą – pasirengus paklusti, nedelsiant, tačiau išvystame, kas yra krikščioniškojo pašaukimo centras – Kristus! Sergėkime Kristų savo gyvenime, kad galėtume sergėti kitus, sergėti kūriniją!

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Jėzaus amžininkų akyse, Išganytojas visada išlieka kaip Juozapo sūnus. Juozapas galima sakyti yra Kristaus žmogystės ženklas. Jėzus visada yra Sūnus: savo dievyste su Tėvu, o žmogyste su Juozapu. Nors Išganytojas visuomet buvo savo Tėvo reikaluose ir tobulai vykdė savo Dangiškojo Tėvo valią, tačiau Jis nepaneigė ir nesigėdijo įsūnystės ryšio su amatininku iš Nazareto. Ilgą laiką, Bažnyčia nedrįso garsinti šį ypatingą ryšį, bijodama, kad taip bus sumenkinta Jėzaus dievystė ir Jo stebuklingas prasidėjimas. Tačiau ilgainiui Ji suprato, kad Juozapo tėvystė yra ypatingai reikalinga visiems Jos vaikams. Kaip Marija yra dvasinė visų Bažnyčios vaikų Motina, taip Juozapas yra jų tėvas ir globėjas.

 

PASIAUKOJIMAS

Brangusis Juozapai, pasiaukoju tavo garbei bei atsiduotu tau, idant visuomet būtum mano Tėvas, Globėjas ir Vadas išganymo kelyje. Išprašyk man širdies tyrumo bei vidinio gyvenimo meilę. Tegul sekdamas Tavo pavyzdžiu visa atlikčiau didesnei Dievo garbei, vienybėje su Švenčiausiąja Jėzaus ir Nekalčiausiąja Marijos Širdimis. O tu, šventasis Juozapai, melskis už mane, kad turėčiau dalį Tavo šventoje mirtyje. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

Komentarai