33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Trisdešimt pirmoji diena

Trisdešimt pirmoji diena – DIEVO NAMŲ UŽVAIZDAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Kadangi VIEŠPATS buvo su Juozapu, jam labai sekėsi. Jį egiptietis šeimininkas priskyrė prie savo namiškių. Kai šeimininkas pamatė, kad VIEŠPATS buvo su juo ir visa, ką tik jis darė, VIEŠPATS laimino sėkme, Juozapas rado malonę jo akyse ir tapo jo asmenišku tarnu. Ilgainiui jis padarė jį savo namų užvaizdu ir patikėjo jam visa, ką turėjo. Nuo to laiko, kai šeimininkas padarė jį užvaizdu savo namų ir viso, ką turėjo, VIEŠPATS laimino egiptiečio namus dėl Juozapo. Iš tikrųjų VIEŠPATIES palaima lydėjo visa, ką jis turėjo ir namie, ir laukuose. Pavedęs Juozapui visa, ką turėjo, su Juozapu prie savęs, jis pats niekuo nebesirūpino, tik savo valgiu. (Pr 39, 2-6)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Sunkiu Bažnyčiai metu popiežius Pijus IX, norėdamas pavesti ją ypatingai šventojo patriarcho Juozapo globai, paskelbė jį Katalikų Bažnyčios Globėju“. Popiežius žinojo, kad tai nėra netikėtas poelgis, nes dėl nepaprasto kilnumo, kuriuo Dievas apdovanojo tą savo ištikimiausią tarną, „Bažnyčia po Švenčiausiosios Mergelės, jo sužadėtinės, visada labai gerbė ir šlovino šventąjį Juozapą ir varguose labiausiai į jį kreipėsi“

Šv. Jonas Paulius II

MĄSTYMAS

Senojo Testamento patriarcho Juozapo istorija kartu slėpiningai nurodo į kitą Juozapą, - Marijos Sužadėtinį ir Išganytojo Globėją. Kaip patriarchas Juozapas rado malonę Egipto faraono akyse, taip ir Juozapas iš Nazareto, Visatos Karaliaus buvo iš anksto išrinktas būti Įsikūnijusios Žodžio Globėju ir Tėvo ikona. Juozapui buvo patikėtas didysis Dievo lobis – Jo Viengimis Sūnus. Kaip ir egiptietis Potifaras, kuris patikėjo Juozapo globai visą savo ūkį, nes Viešpats buvo visada su Juozapu, - taip ir mes paveskime visą save Juozapo iš Nazareto Globai ir neliksime sugėdinti.

 

PASIAUKOJIMAS

Galingiausias patriarche, šventasis Juozapai, Katalikų Bažnyčios Globėjau, kurio šaukiamasi išbandymuose ir sąmyšiuose. Tegul tavo tėviška širdis meilingai žvelgia į Kristaus Sužadėtinę. Ateik į pagalbą Kristaus kaimenei, kurią spaudžia šio laiko išbandymai bei sunkumai. Tegul Tavo užtariama, Šventoji Motina Bažnyčia, ištikimai seka savo Mokytojo  ir Viešpaties pėdomis. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai