33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt devinta diena

Dvidešimt devintoji diena – LAIMINGOS MIRTIES GLOBĖJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Jėzui buvo apie trisdešimt metų, kai jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo. (Lk 3, 23)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Teisusis vyras, kuriame buvo sukauptas visas Senosios Sandoros paveldas, yra įvestas ir į naujos, amžinos Sandoros Jėzuje Kristuje „pradžią“. Tegu jis nurodo tos išganingosios Sandoros kelius prie artėjančio tūkstantmečio slenksčio, tūkstantmečio, kuriame turi išlikti ir toliau bręsti laikų pilnatvė“, neapsakomos Žodžio įsikūnijimo paslapties savybė. Tegu Šventajam Juozapui užtariant, Bažnyčią, pasaulį ir kiekvieną iš mūsų laimina Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Šv. Jonas Paulius II

 

MĄSTYMAS

Kaip ir kiekvienam žmogui, gyvenančiam po šia saule yra skirta gimti ir yra skirta mirti. Taip ir Juozapas, atlikęs savo misiją, turėjo paragauti mirties. Nežinome nei kada, nei kiek metų, nei nuo ko Teisusis Nazareto dailidė mirė. Mistikai gražiai sako, jog jo mirties priežastis buvo meilė Dievui.

Tikra viena: Juozapas buvo gyvas, kuomet Jėzui buvo dvylika ir mirė iki Jo misijos pradžios, nes Galilėjos Kanoje vykusiose vestuvėse Marija jau dalyvauja viena, kas aišku būtų neįmanoma ištekėjusiai moteriai tuo metu. Galbūt Juozapo užmigimas ir buvo tas ženklas Jėzui, jog atėjo metas pradėti kalbėti žmonėms apie Tėvą, kuris yra Danguje ? Kaip ten bebūtų, pasakymas, jog Juozapas mirė ant Jėzaus ir Marijos artumoje yra teisingas, todėl jo mirtis iš tiesų buvo laiminga. Jo kūnas buvo palaidotas Nazarete ir jau II amžiuje, vietiniai krikščionys prie jo kapo susirinkdavo melstis, tačiau niekur nėra išlikę Juozapo relikvijų ir tai leidžia egzistuoti teologinei srovei, kuri teigia, kad kaip ir Marija, Juozapas buvo prikeltas ir su perkeistu kūnu bei siela paimtas į Dangaus šlovę.

 

PASIAUKOJIMAS

Šventasis Juozapai, tu paskutinį kvapsnį išleidai būdamas ant Jėzaus ir Marijos rankų. Kai mirties antspaudas paženklins mano gyvenimo pabaigą, kartu su Jėzumi ir Marija ateik man į pagalbą. Išprašyk man paguodos tą valandą, - mirti ant šventųjų Jėzaus bei Marijos rankų.

Jėzau, Marija, Juozapai, pavedu jums savo sielą. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai