33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Trisdešimt trečia diena

Trisdešimt trečioji diena – 

DIEVO TAUTOS MAITINTOJAS

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Kai ir visas Egipto kraštas pradėjo badauti, žmonės šaukėsi faraono, prašydami duonos. O faraonas visiems egiptiečiams sakė: „Eikite pas Juozapą. Ką jis jums sakys, tą darykite“. Kadangi badas buvo apėmęs visą kraštą, Juozapas atidarė visus atsargų sandėlius ir dalijo grūdus egiptiečiams, nes badas buvo nuožmus Egipto krašte. Iš tikrųjų visas pasaulis ėjo pas Juozapą į Egiptą pirkti grūdų, nes badas slėgė visą pasaulį. (Pr 41, 55-57)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Palaimintas esi tu, o teisusis Juozapai, nes Tas, kuris tapo vaikeliu, augo šalia tavęs, sekdamas tavuoju pavyzdžiu. Žodis gyveno po tavo stogu, nors niekaip neapleido savo Tėvo. Palaiminti yra tie vardai, kuriuos Jis iš meilės prisiėmė: Jis, kuris buvo Tėvo Sūnus, vadinamas Dovydo sūnumi, Juozapo sūnumi. Niekas neįstengs vertai pašlovinti Juozapo, išskyrus Tave Patį, kuris tikrai pagal prigimtį esi Sūnus Amžinojo Tėvo, Tu meilusis Ganytojau, kurio misija visuomet yra ieškoti pražuvusių avių.

Šv. Efremas Siras

 

MĄSTYMAS

Šiandien užbaigėme trisdešimt trijų dienų rekolekcijas, skirtas labiau pažinti šventojo Juozapo asmenį. Ne vien pažinti, bet ir pamilti šį ypatingą šventąjį, kurį mylėjo daugybė garsių teologų, popiežių, mistikų ir eilinių tikinčiųjų. Šių kasdieninių pasimatymų su Teisiuoju Juozapu tikslas buvo ne vien praturtinti savo žinias, bet pirmiausia pažinti ir susidraugauti su trečiuoju žemiškosios Trejybės asmeniu. Kelionė kartu su Juozapu tik prasideda.

 

MALDAVIMAI

Jėzaus Ir Marijos Tarne, - melski už musǃ

Dievo Gimdytojos Sužadėtini, -

Šventosios Dvasios Sužadėtinės Sužadėtini, -

Dievo Didybės Sukrėstasis, -

Klusnusis Dovydo Sūnau, -

Jėzaus Vardo Apaštale, -

Atsidavęs Marijos Vyre, -

Tyrumo Ikona, -

Dovydo Namų Atžala, -

Pirmasis Kristaus Garbintojau, -

Kristų Parodantysis, -

 

Jėzaus Tėve Pagal Įstatymą, - užtarki musǃ

Naujasis Abraome, -

Skausmų Vyre, -

Nuolankumo Atvaizde, -

Gelbėtojo Gelbėtojau, -

Keliaujančiųjų Priebėga, -

Tremtinių Užuovėja, -

Keliaujančios Bažnyčios Sarge, -

Kasdienybės Šventumo Mokytojau, -

Uolusis Dievo Garbintojau, -

Išmintingasis Auklėtojau, -

 

Dievo Ieškančiųjų Globėjau, - globoki musǃ

Įsikūnijusios Išminties Augintojau, -

Ištikimasis Marijos Bendradarbi, -

Klusnusis Tėvo Valios Vykdytojau, -

Tikėjimu Patriarchus Pranokęs, -

Paslėpto Gyvenimo Puošmena, -

Laimingos Mirties Globėjau, -

Dvasinis Kristaus Mokinių Tėve, -

Dievo Namų Užvaizde, -

Pirmasis Tarp Visų Šventųjų, -

Dievo Tautos Maitintojau, -

 

DIDYSIS PASIAUKOJIMAS ŠVENTAJAM JUOZAPUI

Pasiaukoju Tau, šventasis Juozapai, kaip savo dvasiniam tėvui. Renkuosi Tave, savo sielos Vadovu ir dvasinio gyvenimo Mokytoju, - paslėpto gyvenimo kartu su Jėzumi, Marija bei Tavimi. Pirmiausia, noriu sekti tavo nuolankia tyla, kuria apgaubei Jėzų ir Mariją.

Paaukoju save Tau, kaip Vadovui ir Pavyzdžiui visose mano pareigose, idant mokėčiau jas išpildyti su romumu bei nuolankumu, - romumu su savo broliais, artimais bei visais tais, su kuriais susitinku ir su nuolankumu, kuris leidžia būti paprastu Dievo akivaizdoje.

Pasirenku Tave, šventasis Juozapai savo Patarėju, Patikėtiniu, Gynėju visuose sunkumuose bei išbandymuose. Suteik išminties juos priimti ir likti ištikimu Dievo Valiai. Renkuosi Tave, savo Gynėju. Būk mano tėvas, kaip buvai Šventosios Nazareto Šeimos tėvas. Būk mano Vadovas, mano Gynėjas. Neprašau laikinųjų gėrybių, garbės ar galios. Prašau ištikimybės bei pamaldumo, kad galėčiau tarnauti Viešpačiui.

Mergele Marija, Išganytojo ir mano Motina, kuri tyriausia meile mylėjai savo Sužadėtinį Juozapą ir kartu su juo žengei tikėjimo keliu, padėk ir man pamilti ir vis labiau pažinti šį tylųjį Nazareto dailidę.

O Jėzau, dovanok man Juozapą kaip tėvą, nes dovanojai man Mariją kaip motiną. Pripildyk mano širdį maldingumu, pasitikėjimu ir sūniška (dukteriška) meile. Tegul tas, kurį tu žemėje vadinai savo tėvu ir buvai jam paklusnus, išmoko mane dar geriau Tau tarnauti, Tave sekti ir Tave mylėti.

Šventasis Juozapai, mano Globėjau padėk man čia žemėje tarnauti Jėzui ir Marijai per visas mano gyvenimo dienas, o po mirties – kartu su tavimi šlovinti juos per amžius. Amen.

PADĖKA UŽ SUTEIKTAS MALONES

Sveikas, Juozapai Teisusis, Viešpats su tavimi. Palaimintas tu tarp vyrų ir palaimintas Marijos, Tavo ištikimosios Sužadėtinės, įsčių vaisius Jėzus. Šventasis Juozapai, Dievo Sūnaus Globėjau, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen

 

REKOLEKCIJŲ UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai