33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Trisdešimt antra diena

Trisdešimt antroji diena – PIRMASIS TARP VISŲ ŠVENTŲJŲ

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Faraonas tarė savo dvariškiams: „Argi galėtume rasti kitą panašų į jį – vyrą, taip apdovanotą Dievo dvasia?“ Faraonas tarė Juozapui: „Kadangi Dievas tau visa tai nurodė, nėra kito tokio įžvalgaus ir išmintingo kaip tu. Tu būsi mano namų valdytoju, ir visi mano žmonės klausys tavo įsakymų. Vien tik sostu aš būsiu už tave viršesnis. Štai, – sakė faraonas Juozapui, – aš skiriu tave viso Egipto krašto valdytoju“. Numovęs nuo piršto savo antspaudo žiedą, faraonas užmovė jį Juozapui ant piršto, aprengė jį plonos drobės drabužiais ir uždėjo jam ant kaklo aukso grandinę. Tuomet jis įsodino jį į savo vyriausiojo pareigūno vežimą ir priešais jį buvo šaukiama: „Priklaupkite!“ Taigi faraonas padarė jį viso Egipto krašto valdytoju. Be to, faraonas Juozapui sakė: „Nors aš esu faraonas, tačiau be tavo sutikimo niekas nepajudins nei rankos, nei kojos visame Egipto krašte“. (Pr 41, 38-44)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Savo užtarėju pas Viešpatį pasirinkau garbingąjį šventąjį Juozapą ir labai nuoširdžiai jam save pavedžiau <...> iki šiol neatsimenu, kad ko jį būčiau prašiusi ir likusi neišklausyta. Tikrai nuostabių malonių man suteikė Dievas, tarpininkaujant šiam garbingam šventajam <...> kitiems šventiesiems, rodosi, Viešpats suteikė malonę pagelbėti konkrečiu reikalu, o šis garbingas šventasis padėjo man visais reikalais <...> Tą patyrė ir kiti, kurie mano patariami kreipėsi į jį. Dabar tą šventąjį daug kas garbina, ir visi patyrė, kaip yra teisinga, ką aš čia pasakiau.“

Šv. Jėzaus Teresė

 

MĄSTYMAS

Bažnyčios Tradicija ir maldingumas liudija, kad po Dievo Trejybėje nėra kito tokio didingesnio ir šventesnio kaip Mergelė Marija, kuri savo šventumu pranoksta visus angelus bei šventuosius. Tačiau tarp visų šventųjų savo tobulumu ir ypatingumu išsiskiria šventasis Juozapas, kuriam vienam teko laimė vadinti Išganytojo tėvu ir Dievo Gimdytojos Sužadėtiniu. Jis stovi arčiausiai Kristaus sosto ir nuolat užtaria kiekvieną, kuris tik meilingai prašo Jo pagalbos. Išganytojas neatsako nieko tam, kuriam buvo klusnus žemėje ir vadina meilingu tėvo vardu.

 

PASIAUKOJIMAS

O Teisusis Juozapai, Išrinktasis Gynėjau Švenčiausios Mergelės Marijos, Mokytojau ir Augintojau Dievo ir Žmogaus, šlovindami Tavo tarnystę nenusakomoje Dievo Žodžio įsikūnijimo paslaptyje, mes skiriame Tau padėkos himną. Stovėdamas priešais Kristaus, mūsų Dievo sostą ir būdamas drąsus Jo akivaizdoje, melsk už mus, Tau giedančius: Džiūgauki, o Teisusis Juozapai, greitas Pagalbininke ir Užtarėjau mūsų sielų !

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai

Rašyti komentarą