33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt trečia diena

Dvidešimt trečioji diena – DIEVO IEŠKANČIŲJŲ GLOBĖJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. (Lk 2, 44 - 45)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kiekvieną kartą vykdydami tėvystę, turime atsiminti, kad tai yra ne savinimasis, bet „ženklas“, nurodantis kilnesnę tėvystę. Tam tikra prasme visi ir visada esame kaip Juozapas: esame šešėlis vienintelio dangaus Tėvo, kuris „leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų“ (Mt 5, 45); tai šešėlis, sekantis paskui Sūnų.

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Susitikę vakare, Juozapas ir Marija su skausmu supranta, - Jėzaus nėra jų tarpe. Nerimas ir liūdesys užlieja šventųjų sutuoktinių širdis. Tas, dėl kurio jie abu gyveno, kuriam abu ištikimai tarnavo, bei kuriuo jie rūpinosi yra dingęs. Juozapas ir Marija iš anksto išgyvena tai, kas įvyks po kelių dešimtmečių, - tuomet vėl Jeruzalėje, Jėzus dings iš savo mylimųjų akių trims dienoms. Šventasis Juozapas yra puikus padėjėjas tiems, kurie, kad ir klysdami ar apgraibomis ieško susitikimo su Jėzumi, Jis kreipia juos į Naująją Jeruzalę – į Bažnyčią, kurioje atrandamas Gyvasis Kristus.

 

PASIAUKOJIMAS

Šventasis Juozapai, mirštančiųjų globėjau, būk su mumis paskutinę mūsų valandą! Kai mūsų siela turės atsisveikinti su šiuo pasauliu, išmelsk mums su savo brangiausiąja sužadėtine, mūsų maloningąja Motina Marija, jos dieviškojo Sūnaus malonę, kad mes su tvirtu tikėjimu, nesugriaunama viltimi ir karšta meile, įveiktume piktojo priešo puolimus ir aprūpinti Bažnyčios Sakramentais, atiduotume savo sielą į dangiškojo Tėvo rankas. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai