33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Devyniolikta diena

Devynioliktoji diena – KELIAUJANČIOS BAŽNYČIOS SARGAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. (Mt 2, 19-20)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Anaiptol nenorime manyti, kad tikėjimas reiškia lengvus paguodžiančius sprendimus. Kristus mus mokė tokio tikėjimo, kokį matome turėjus šventąjį Juozapą, kuris neieško palengvinimų, bet atviromis akimis stoja akistaton su tuo, kas jam nutinka, ir asmeniškai imasi atsakomybės. Juozapo atvirumo nuostata ragina mus priimti kitus žmones neišskiriant nė vieno, tokius, kokie jie yra, ypač rodant meilę silpniesiems, nes Dievas pasirenka tai, kas silpna.

Pranciškus

 

MĄSTYMAS

Su senojo tirono Erodo mirtimi, baigiasi Šventosios Šeimos tremtis Egipto žemėje. Kaip jau įprasta, angelo paragintas, šventasis Juozapas kartu su Marija ir vaikeliu Jėzumi, keliauja į Pažado Žemę. Koks džiaugsmas buvo Juozapui, kuomet jis išgirdo žinią, jog jų tremtis pasibaigė ir vaikas Jėzus yra saugus. Kaip Naujasis Mozė jis išvedė Mariją ir Jėzų iš Egipto į Pažadėtąją Žemę. Šventasis Juozapas meilingai globoja keliaujančią Bažnyčią, kuri kaip didžioji šios žemės Piligrimė veda savo vaikus į tikrąją Pažado Žemę, - mūsų dangiškąją Tėvynę.

 

PASIAUKOJIMAS

Šventasis Juozapai, tavo galioje visi mūsų vargai ir reikalai. Tu gali padaryti tai, kas atrodo neįmanoma. Juk mes esame tavo vaikai! Pažvelk su tėviška meile į visus mūsų poreikius. Amen

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

 

 

Komentarai