33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimta diena

Dvidešimtoji diena – KASDIENYBĖS ŠVENTUMO MOKYTOJAS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

DIEVO ŽODIS

Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai: Jį vadins Nazariečiu. (Mt 2, 21-23)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Taigi Jėzus iš Betliejaus į Nazaretą grįžo per Egiptą. Kaip Izraelis išėjo „iš vergovės“, kad pradėtų Senąją Sandorą, taip Juozapas, Dievo apvaizdos paslapties saugotojas ir bendradarbis, tremtyje saugojo tą, kuris įkūnys Naująją Sandorą.

Šv. Jonas Paulius II

 

MĄSTYMAS

Atrodo gyvenimas stojo į normalias vėžes. Evangelistai palieka Šventąją Šeimą iki dvylikamečio Jėzaus išdaigos Jeruzalėje. Nazereto kasdienybė lieka apgaubta pagarbios tylos. Tačiau juk kasdienybės rutina išbandoma žmogaus širdis ir leidžiama subręsti šventumo vaisiams. Regime Juozapą kasdien save vis labiau dovanojantį Jėzui ir Marijai. Ne, angelai neuždirbo Šventosios Šeimos išlaikymui, tą turėjo atlikti Juozapas, pasinaudodamas savo kaip dailidės amatu. Malda, darbas, bendrystė su artimaisiais, buvo tie ramsčiai ant kurių laikėsi Juozapo gyvenimas. Sunkus fizinis triūsas būdavo atlyginamas švelnia ir ištikima Marijos ir augančio Jėzaus meile. Matyti kaip Dievo Sūnus auga, kaip mokosi mintinai maldas, kaip bando padėti jam dirbtuvėje, kaip prašosi, kad būtų panešiojamas ant nugaros, kaip išsigandęs ieško jo glėbio, - ar tai nebuvo didžiausias Juozapo džiaugsmas ir palaiminimas?

 

PASIAUKOJIMAS

Šlovingasis šventasis Juozapai, gyvenęs angelišką gyvenimą! Tu nustebęs matei, kaip dangaus Karalius paklūsta kiekvienam tavo žodžiui. Tavo džiaugsmas, kai jį galėjai parvesti iš Egipto, buvo aptemdytas Archelajo baimės. Bet angelas tave vėl nuramino, ir tu galėjai su Jėzumi ir Marija laimingai apsigyventi Nazarete. Dėl šios baimės ir šios ramybės išmelsk mums malonę, kad mūsų širdys nejaustų jokios baimės, kad mes išsaugotume sąžinės ramybę, laimingai gyventume su Jėzumi ir Marija ir galėtume mirti jų tarpe.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai