33 DIENOS SU ŠVENTUOJU JUOZAPU - Dvidešimt septinta diena

Dvidešimt septintoji diena – TIKĖJIMU PATRIARCHUS PRANOKĘS

 

INVOKACIJA

K.  Dieve, ateik man padėti.

A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

K. Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!

A. Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

DIEVO ŽODIS

Bet jie nesuprato jo žodžių. (Lk 2, 50)

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Čia, kai Jėzus vis dar yra Nazareto Šeimos gyvenimo dalis, svarbu pabrėžti atgarsį, kurį Marijos ir Juozapo širdyse turėjo surasti tas iš Jėzaus išgirstas žodis „Tėvas“, tai, kad jis atskleidė, pabrėžė, kas yra jo Tėvas, ką reiškė išgirsti tą žodį iš jo lūpų, ištartą suvokiant, kad jis yra Viengimis Sūnus ir kaip toks pasiliko tris dienas šventykloje, kuri yra jo „Tėvo namai“. Galime įsivaizduoti, kad nuo tada Šventosios Šeimos gyvenimas buvo dar sklidinesnis maldos, nes tas gilus santykio su Dievu Tėvu jausmas iš Kūdikėlio Jėzaus, o vėliau iš paauglio ir jaunuolio širdies nepaliaujamai liejosi ir sklido į Marijos ir Juozapo širdis.

Benediktas XVI

 

MĄSTYMAS

Juozapas vėl jaučiasi sugrįžęs į tą situaciją, kuomet susidūrė su Sužadėtinės nėštumu. Jo tikėjimas ir pasitikėjimas vėl yra išbandomas, tam, kad Juozapas žengtų pirmyn. Nors nei jis nei Marija iki galo nesupranta Jėzaus žodžių reikšmės, tačiau jie lieka ištikimi Tėvo valiai ir Tam, kuris buvo jiems patikėtas kaip sūnus. Juozapas turi žengti tikėjimo keliu, kuriame reikia remtis tikėjimu, viltimi ir meile.

 

PASIAUKOJIMAS

Šventasis Juozapai, tavo galia pas Dievą didelė – prašau tave, užtark mane pas savo dieviškąjį Globotinį! Būk pas jį ir mano globėju. Jis niekad neatmes tavo maldos, jei už mane paprašysi. Aš tvirtai pasitikiu, kad man padėsi mano didžiame varge. Nuolankiai ir karštai maldauju, gerasis tėve Juozapai, pažvelk į mane ir išklausyk mano širdies maldą! Padėk man ir palaimink mane. Amen.

 

DIENOS UŽBAIGA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

K. Garbinkime Viešpatį.

A. Dėkojame Dievui.

Komentarai