ŠEŠTASIS SEKMADIENIS ŠVENTOJO JUOZAPO GARBEI

 

Šeštas Juozapo skausmas ir džiaugsmas:

 

Sudėtingas grįžimas namo

Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai: Jį vadins Nazariečiu. (Mt 2, 19-23)

 

Palaimingas gyvenimas Nazarete

Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. 40 Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo. (Lk 2, 39-40)

 

Tegu Nazaretas mums liudija, kas yra šeima, jos meilės bendrystė, jos santūrus ir skaidrus grožis, jos šventa ir nepažeidžiama nuosavybė; tegu rodo, koks malonus yra šeimoje gaunamas mokymas, kurio niekas negali atstoti; tepamoko, kokia jos prigimtinė priedermė visuomenės gyvenime. Galų gale čia išmokstame dirbti. O Nazareto buveine, o dailidės sūnaus namai, čia labiausiai norėtume suvokti ir pasveikinti griežtą, bet išganingą tiesą apie žmogaus darbą; čia vėl norėtume įsisąmoninti, kaip kilnu yra dirbti; šiuose namuose įsiminti, kad darbas negali būti savitikslis, nes jį tobulą ir kilnų daro ne tik jo ekonominė nauda, bet ir jo prasmė, kreipianti į nuostabų tikslą.

Šv. Paulius VI

 

Su senojo tirono Erodo mirtimi, baigiasi Šventosios Šeimos tremtis Egipto žemėje. Kaip jau įprasta, angelo paragintas, šventasis Juozapas kartu su Marija ir vaikeliu Jėzumi, keliauja į Pažado Žemę. Tėviškos širdies rūpestis, verčia Juozapą negrįžti į savo gimtinę Betliejų, bet apsistoti Marijos tėviškėje – Nazarete.

Atrodo gyvenimas stojo į normalias vėžes. Evangelistai palieka Šventąją Šeimą iki dvylikamečio Jėzaus išdaigos Jeruzalėje. Nazereto kasdienybė lieka apgaubta pagarbios tylos. Tačiau juk kasdienybės rutina išbandoma žmogaus širdis ir leidžiama subręsti šventumo vaisiams. Regime Juozapą kasdien save vis labiau dovanojantį Jėzui ir Marijai. Ne, angelai neuždirbo Šventosios Šeimos išlaikymui, tą turėjo atlikti Juozapas, pasinaudodamas savo kaip dailidės amatu. Malda, darbas, bendrystė su artimaisiais, buvo tie ramsčiai ant kurių laikėsi Juozapo gyvenimas. Sunkus fizinis triūsas būdavo atlyginamas švelnia ir ištikima Marijos ir augančio Jėzaus meile. Matyti kaip Dievo Sūnus auga, kaip mokosi mintinai maldas, kaip bando padėti jam dirbtuvėje, kaip prašosi, kad būtų panešiojamas ant nugaros, kaip išsigandęs ieško jo glėbio, - ar tai nebuvo didžiausias Juozapo džiaugsmas ir palaiminimas?

 

Dauguma iš mūsų trokštame didingų dalykų, ieškome išskirtinių stebuklų ir Dievo galybės apsireiškimų, tačiau pamirštame, kad šventumas atrandamas mažuose dalykuose, o stebuklai vyksta kasdienybės monotonijoje. Išmokime vertinti kiekvieną akimirką kaip Dievo dovaną. Aukime ir mes išmintimi ir malone. Prašykime, kad Juozapas užaugintų mus taip kaip užaugino vaikelį Jėzų. Juk nėra didesnio tikslo tikinčiajam kaip tas, kurį turėjo šventasis Juozapas, - tarnauti Jėzui ir Marijai.

 

Melskimės

Šlovingasis šventasis Juozapai, gyvenęs angelišką gyvenimą! Tu nustebęs matei, kaip dangaus Karalius paklūsta kiekvienam tavo žodžiui. Tavo džiaugsmas, kai jį galėjai parvesti iš Egipto, buvo aptemdytas Archelajo baimės. Bet angelas tave vėl nuramino, ir tu galėjai su Jėzumi ir Marija laimingai apsigyventi Nazarete. Dėl šios baimės ir šios ramybės išmelsk mums malonę, kad mūsų širdys nejaustų jokios baimės, kad mes išsaugotume sąžinės ramybę, laimingai gyventume su Jėzumi ir Marija ir galėtume mirti jų tarpe.

7 TĖVE MŪSŲ

Komentarai